คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทของชาวลังกา

133

คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทของชาวลังกา

คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทของชาวลังกา
คติความเชื่อของชาวลังกาเรื่องรอยพระพุทธบาทได้เกิดขึ้นมาภายหลัง มีกล่าวในตำนานมหาวงศ์ไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังลังกาทวีป และได้ทรงแสดงธรรมแก่ชาวลังกาจนเกิดความเลื่อมใสอย่างมาก ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จกลับจึงได้แสดงปาฏิหาริย์ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ยอดเขาสุมนกูฎ เพื่อให้เป็นที่ระลึกบูชาแก่ชาวลังกาต่อไป


ความเชื่อรอยพระพุทธบาทเพิ่มเติมจากหลวงจีนฟาเหียน
ในราวๆ พุทธศตวรรษที่ 10 หลวงจีนฟาเหียนได้เดินทางมายังลังกาเพื่อแสวงหาพระธรรม และนมัสการรอยพระพุทธบาท โดยมีบันทึกไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทในลังกา 2 แห่ง คือ บนยอดเขาสุมนกูฎ และอีกรอยหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองอนุราธปุระ ซึ่งนั่นก็คือ สุวรรณมาลิก บนเขาอภัยคีรี แต่เอกสารของชาวลังกาไม่พบเรื่องราวหลักฐานนี้
จะพบหลักฐานจากบทสวดมนต์บาลีของไทยที่ได้กล่าวถึงรอยพระพุทธบาท สุวรรณมาลิก ไว้เท่านั้น
ความเชื่อรอยพระพุทธบาทเพิ่มเติมจากบทสวดมนต์บาลี
จากบทสวดมนต์บาลีคำนมัสการรอยพระพุทธบาท 5 แห่ง ได้กล่าวถึงการนมัสการรอยพระพุทธบาทเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 1 แห่งนั่นก็คือ โยนกปุระ ซึ่งน่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทที่ฝ่ายไทยได้เพิ่มเติมมาภายหลัง ตามชื่ออาจจะหมายถึงอาณาจักรล้านนา ที่เคยเป็นอาณาจักรโยนกมาก่อน

 

Faiththaistory.com : เครดิตข้อมูลและภาพ

ความเห็นถูกปิด