คนโบราณทำอะไรในวันออกพรรษา

69

คนโบราณทำอะไรในวันออกพรรษา

คนโบราณทำอะไรในวันออกพรรษา

วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดทุกปีพุทธศาสนิกชนจะกำหนดให้เป็นวันออกพรรษาเพราะครบสามเดือนจากวันเข้าพรรษา ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจะกำหนดไว้ให้ภิกษุจะต้องจำพรรษาอยู่ที่วัด ห้ามไปค้างคืนที่อื่นโดยไม่มีเหตุอันควรและเมื่อครบสามเดือนจะต้องได้ออกพรรษา คนโบราณทำอะไรในวันนี้  อยากจะแนะนำลองอ่าน

มีความเชื่อจากคนอินเดียโบราณกล่าวว่า พระพุทธองค์ตรัสรู้เมื่ออายุครบสามสิบห้า ครั้นพรรษาที่เจ็ดก็ได้เสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ จนกระทั่งวันออกพรรษาและได้เสด็จลงมา ฝูงชนก็มากการนำอาหารใส่บาตรเป็นไปได้ยาก สมัยพุทธกาลมีการปั้นก้อนข้าวแล้วโยนใส่บาตร จนกระทั่งเกิดประเพณีการนำข้าวต้มลูกโยนมาบิณฑบาต สุดท้ายก็เกิดเป็นประเพณีตักบาตรเทโว คือพิธีการตักบาตรในโอกาสวันออกพรรษา ธรรมเนียมปฏิบัติบางแห่งจะใช้อาหารแห้งใส่บาตร

ความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าจะเกิดวันเปิดโลก กล่าวคือสวรรค์ โลกมนุษย์ นรกแลกันพบ ดังนั้นการทำบุญในวันนี้จะได้บุญกุศลมาก

สมัยพุทธกาลขณะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์เกิดการแตกแยกกัน ไม่พูดจากัน เมื่อออกพรรษาภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ข่าวก็ทรงตำหนิ และกำหนดให้กระทำปวารณาต่อกันส่วนวิธีการนั้นภิกษุจะต้องมีความใจกว้างให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้ผู้ว่ากล่าวจักต้องมีความเมตตากรุณามีใจกว้างรับฟัง ดีใจดั่งมีผู้มอบขุมทรัพย์ให้ดังนั้น อยากจะแนะนำสมาชิกในครอบครัว สมาชิกที่ทำงาน พนักงานในบริษัท องค์กร หน่วยงานราชการที่มีความขัดแย้งกัน นำเอาวันออกพรรษาร่วมกระทำปวารณาต่อกัน ทำความเข้าใจกันสมัครสมานสามัคคีกันร่วมทำประโยชน์แก่คนในชาติ

สุดท้ายที่คนโบราณปฏิบัติสืบกันมาคือ ประเพณีการทอดกฐิน จะเริ่มภายใน แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด จนกระทั่งกลางเดือนสิบสองรวมเป็นเวลาหนึ่งเดือน

สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยควรทำบุญ อย่างน้อยที่สุดก็ทำความดี ละเว้นความชั่ว ตั้งมั่นอยู่ในศีล ในธรรม อย่างน้อยที่สุดก็จะลดปัญหาสังคมลงได้

 

ความเห็นถูกปิด