คนโบราณว่า พระธาตุ คืออะไร ควรบูชาอย่างไร

105

คนโบราณว่า พระธาตุ คืออะไร ควรบูชาอย่างไร

 

พระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติธรรม กรรมฐานจนตบะแก่กล้า คติความเชื่อคนโบราณว่าจิตพลังจะสูง บางรูปสำเร็จ อรหันต์ เมื่อละสังขารไปแล้ว อัฐิจะแปรรูปมีผลึกสีต่าง ๆ หลากหลายสี สวยงามเรียกว่าพระธาตุ ทำไมจึงมี ลักษณะเช่นนั้น แล้วทำไมอัฐิต้องแปรรูป คนสมัยก่อนว่าควรบูชาอย่างไร ชีวิตจะรุ่งเรือง

คติความเชื่อคนโบราณว่าภิกษุรูปหนึ่งจะบวชจนกระทั่งบรรลุอรหันต์ ยากยิ่งนักต้องมีความเพียร มุ่งมั่นตั้งใจจริง ตัดกิเลสละทางโลก และที่สุดเมื่อบรรลุแล้วอำนาจ ตบะพระอริยบุคคลที่เพียรบำเพ็ญขัดเกลา กิเลสจะแผดเผาชำระกิเลส คติความเชื่อคนโบราณว่าจะซักฟอกกระดูกในร่างกายจนกลายลักษณะผลึกใส ยามที่ละสังขาร ลูกศิษย์ ญาติธรรมทำพิธีเผาแล้วอัฐิจะกลายลักษณะที่ว่า เรียกว่าพระธาตุในที่สุด คือความเชื่อ ที่ลือกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น

เรื่องราวพระธาตุปรากฏหลักฐานความจริงมาแล้ว จากหลักธรรมพระพุทธศาสนาสอนว่า ธรรมชาติที่เรียกว่า สังขตธรรม คือธรรมชาติจากการปรุงแต่ง ออกมาในรูปและนาม กล่าวคือสสารและ พลังงานคือรูป นามคือจิต ภิกษุใดที่ยังไม่บรรลุธรรมตัดกิเลสไม่ขาด ยังรักษาศีลไม่ได้ มีรักโลภ โกรธ หลงอยู่ ภายในจิต แต่เมื่อบรรลุธรรมอรหันต์ปราศจากการปรุงแต่ง พระพุทธศาสนา เรียกสภาวะว่า นิพพาน พลังจิต พระอรหันต์ คือพลังงานจากจิตจะส่งผลให้อัฐิแข็งมีความแวววาว สีสวยงาม ปรากฏแด่สายตาผู้คน คือบท พิสูจน์ความจริงว่าพระอริยสงฆ์รูปใด ขจัดกิเลส

ใครที่บูชาอัฐิพระธาตุพระอรหันต์ รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า คนโบราณว่าพระธาตุ ที่บูชาจะมีปริมาณเพิ่มเรื่อย ๆ และจะส่งผลมงคลแด่ชีวิตผู้ที่บูชา และได้อานิสงส์ผลบุญวิธีกราบไหว้ควรบูชา ด้วยเทียน ตะเกียงโคมไฟ ชีวิตจะพ้นทุกข์และความมืดมน ปัญญาสว่าง กราบไหว้ด้วยดอกไม้หอม จะมีผู้คน ชื่นชม แต่ชาวพุทธควรร่วมปฏิบัติคุณงามความดี ละเว้นความชั่ว ร่วมการบูชาพระธาตุคือสิ่งมงคลชีวิต

 

 

ขอบคุณที่มาบทความนี้ Horoscope thaiza

ความเห็นถูกปิด