ความสำคัญของการเวียนเทียน ทำไมต้องเวียนเทียน?

142

ความสำคัญของการเวียนเทียน ทำไมต้องเวียนเทียน?

 

ในทุกๆวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นับแต่โบราณกาลมาแล้วนั้นเหล่าพุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันนำดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการบูชามาเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญๆ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย โดยมีพระภิกษุถือดอกไม้ธูปเทียนนำเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

โดยการเดินเวียนเทียนจะเดินเวียนขวา หรือที่เรียกว่า เวียนประทักษิณาวัตร คือ เวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆอย่างสูงสุด และในแต่ละรอบให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ตามลำดับ นอกจากนี้ในขณะที่ทำการเวียนเทียนก็ไม่ควรส่งเสียงพูดคุย หรือเดินแซงผู้ที่เดินอยู่ข้างหน้า เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว ก็ให้นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางไว้ในจุดกำหนด โดยหลังจากเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้ว ควรช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยแยกย้ายกันกลับบ้าน

การเวียนเทียนในวัดต่างๆมักกำหนดให้เวียนรอบส่วนสำคัญของวัด เช่น โบสถ์หรือพระเจดีย์ สำหรับการเวียนเทียนนั้นปัจจุบันนิยมกระทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันอัฏฐมีบูชา หรือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า เป็นต้น

 

 

 

ขอขอบคุณที่มา : https://horoscope.thaiza.com/content/286142/

ความเห็นถูกปิด