ความเชื่อเรื่องท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย

135

ความเชื่อเรื่องท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย

ความเชื่อเรื่องท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร)
พุทธศาสนา เชื่อว่าอดีตของท้าวเวสสุวรรณ เคยเป็นพราหมณ์ มีอาชีพขายหีบอ้อยจนร่ำรวย มีนิสัยใจบุญสุนทาน ชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ บุญกุศลนี้ส่งให้บุญที่ได้กระทำมาจนชั่วชีวิตแม้ได้มาเป็นยักษาแล้วก็ยังบำเพ็ญกิจกุศล รักษาศีลอย่างต่อเนื่องหลายพันปี กระนั้นเองจึงทำให้ “ท้าวเวสสุวรรณ” ได้รับพรจากพระอิศวร พระพรหม ประทานชื่อให้ว่า “ท้าวเวสสุวรรณ” อันหมายถึง พ่อค้าอันมีทรัพย์ และยังหมายถึง “เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย” นั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ากล่าวว่า ท้าวเวสสุวรรณหรือเดิมชื่อ กุเวรพราหมณ์ ได้ยึดถือปฏิบัติแต่คุณความดีและกุศลบุญ ชาติถัดมาก็ได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ อันมีพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร ทั้งยังทรงเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ โดยต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนบรรลุเป็นโสดาบัน ขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายทานอย่างสม่ำเสมอ และยังถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าประทับ จึงส่งผลให้ได้เป็นเทวดา

โบราณนิยมนำรูปท้าวเวสสุวรรณแขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อน รวมทั้งสร้างเป็นผ้ายันต์ และสลักบริเวณมีดของสัปเหร่อเพื่อป้องกันวิญญาณร้าย

 

 

ที่มา : https://www.pra9wat.com/ตำนาน-ความเชื่อ-เสริมดวง/เทพ-เทวดา-เทพเจ้า/ท้าวเวสสุวรรณ-ท้าวกุเวร/

ความเห็นถูกปิด