ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามของชาวอุบลราชธานี

124

ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามของชาวอุบลราชธานี

ดูดวง หากเอ่ยถึงความเชื่อต่างๆนั้นๆ ในความจริงแล้วชาวอุบลราชธานีในชนบทส่วนใหญ่ต่างก็มีความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ยาม ดูดวงวันนี้ ดังต่อไปนี้ ..

ความเชื่อเรื่องวันฟู-วันจม

วันจม คือวันที่ไม่ควรประกอบงานมงคลทุกอย่างเพราะจะนำไปสู่ความล่มจม หายนะ ส่วน วันฟู คือวันที่ควรประกอบงานมงคล วันจม มีดังต่อไปนี้ “สงฆ์ 14” หมายถึง ห้ามทำกิจกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับสงฆ์ ในวันขึ้นหรือเเรม 14ค่ำ “นารี 11” หมายถึงห้ามทำมงคลเกี่ยวกับสตรีในวันขึ้นหรือแรม 11 ค่ำ “สมรส 7” หมายถึงห้ามทำพิธีมงคลสมรสในวันขึ้นหรือแรม 7ค่ำ (ถ้าตรงกับวันศุกร์ยิ่งห้ามเด็ดขาด) “เผาศพ 15” หมายถึงห้ามเผาศพในวันขึ้นหรือแรม 15 ค่ำถ้าตรงกับวันศุกร์ยิ่งห้ามเด็ดขาดเช่นกัน

ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามในการเดินทาง

เมื่อเดินทางไปทำการมงคลไม่ควรเดินทางไปทางทิศที่มีผีหลวงหรือผีหลาวเหล็กอยู่ ควรหันไปทางทิศที่เทพเดินอยู่ ทั้งนี้เทพเจ้าหรือผีหลวงหลาวเหล็กอาจประจำตามทิศต่างๆและเวลาที่แตกต่างกัน

ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามในการแต่งงาน

นอกจากความสมพงษ์ของคู่แต่งงาน มักนิยมแต่งงานในเดือนคู่ ในวันหัวเคียงหมอน คือเว้นวันจม อาจเป็นวันฟูหรือไม่เป็นก็ได้ แต่ควรเป็นวันข้างขึ้น 6-7-10-11-12-13 ค่ำ และวันแรม 3-7-9-13 ค่ำ ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจกรรมที่ใส่ใจเรื่องฤกษ์ยามอาจไปหาผู้รู้เช่น พ่อตาจ้ำ พ่อหมอ พ่อใหญ่ ให้หาฤกษ์ดีให้ตามสมควร

 

(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 201-202)
ที่มา : Mapculture

ความเห็นถูกปิด