คาถานิ้วเพชร ชี้หน้าขับไล่ภูตผีคนถูกเข้าสิง

288

พระคาถานิ้วเพชรพระอิศวร ชี้หน้าขับไล่ภูตผีคนถูกเข้าสิง

พระอิศวร

พระคาถานิ้วเพชร
อิติปิโส นะธิกัปปัง พระนามะเตนะ พุทโธพุทธัทหึง
พระ คาถานิ้วเพชร : พระคาถานิ้วเพชร ใช้เสกนิ้วชี้ให้เป็นอะไรก็ได้ตามใจปารถนา เสกให้เป็นธนูมือก็ได้เวลาผจญกับศัตรู ภาวนาคาถานี้เถิด ศัตรูทำอะไรเราไม่ได้เลย ก่อนภาวนาให้คิดถึงครูบาอาจารย์

คาถานิ้วเพชรพระอิศวรอะหังปิสาโธ อะหังปะริโจโร ปิริสาโธติ ฯ
คาถา บทนี้ เสก ๗ คาบ เป่าที่นิ้วชี้ เสมือนหนึ่งนิ้วพระอิศวร ชี้หน้าคนผีเข้าสิง หรือคนถูกคุณผีกลัวนัก เมื่อชี้ไปถูกผีตัวใด เหมือนกับถูกสายฟ้าฟาด จะเจ็บรวดร้าวยิ่งนัก ถ้าผีโป่งป่า ผีกระสือ สำแดงเดช ลองพุ่งเป็นดวงไฟให้เห็น เมื่อเสกนิ้วชี้ ให้เป็นนิ้วเพชร ชี้ฟาดไปยังผีเหล่านั้นก็จะตกลงนอนดิ้น เจ็บปวดรวดร้าวเผ่นหนี

พระคาถาอาวุธ พระพุทธเจ้า
อายันตุโภนโต อิธะทานะสีลา เนกขัมมะ ปัญญา สะหะวิริยะขันติ สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขา ยุทธายะโว คัณหะถะวุธานีติ ฯ
พระ คาถาอาวุธพระพุทธเจ้านี้ เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงพระบารมี เมื่อจะเข้าผจญด้วยศตรู ให้บริกรรมพระคาถานี้ เป็นมหาอำนาจ นักแล ฯ
คำแปล: “ด้วยบารมีทั้ง ๑๐ ประการของพระพุทธเจ้า อันได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และ อุเบกขา จงกลายมาเป็นอาวุธวิเศษคอยปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้ เทอญ ฯ”

คาถาพระขรรค์เพชรพระพุทธเจ้า
นะ โมสุคะโตอตีตาจะ นะโมสุคะโต ปัจจุปันนา นะโมสุคะโตอนาคะตา ปัญจะพุทธานะมามิหัง นะโมพุทธายะ กุสสะลาธัมมา อะกุสสะลาธัมมา อัพพะยากตาธัมมา ทุกขายะเวทนาธัมมา สัมปะยุตตาธัมมา ทุกขังอนิจจังอนัตตา อนิจจังอะระหังสุคะโต ภะวาติ นานามุสสะละหะ ลัปปะพะตะ ตะรุกะริงคะระ สะระธนู ตถาสิโต มะระหัตถาติ มาระคะนา ติยะตินะปะเร นอปะเร ใช้เสกมีดลงแผ่นยันต์ทำประกับกั่นมีด เสกตามกำลังวัน
คาถานิ้วเพชรพระพุทธเจ้า ” ชัย หะ ริ เท วัง เป็นการขอบารมีพระพุทธเจ้า ใช้ควบคู่กับคาถาพระขรรค์เพชรพระพุทธเจ้า

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก palungjit.org , youtube และ partiharn.com

ความเห็นถูกปิด