คาถาบูชาพระยูไลท์ (เทพเจ้าของจีน)

291

คาถาบูชาพระยูไลท์ (เทพเจ้าของจีน)

那莫悉 怛哩野 地尾伽南
นมัสะ ตรัยะ-ธวิกานามัม

薩婆但 他蘗多喃
สะรวะ ตถาคตานามัม

唵 部尾婆縛 娜 縛唎
โอม ภุวิ-ภวนะ วเร

縛 者梨縛 者齒
ว-จเร ว-จเต

祖嚕 祖嚕 馱囉 馱囉
จุลุ-จุลุ ธระ-ธระ

薩縛怛 他孽多
สรวะ ตถาคะตะ

馱睹 馱梨 缽娜含 婆縛底
ธาตุ ธเร ปัทมามัม ภวติ

惹也縛梨
ชยะ วเร

畝怛梨 薩磨囉
มุจุเล สะมะระ

怛他蘗多 達磨斫迦囉
ตถาคะตะ ธัมมะ จักระ

本囉 靺栗多娜
ประ-วะรัตนะ

縛日羅 冒地滿拏
วัชเร โพธิ-มัณฑะ

楞迦囉
อลัมการะ

楞訖哩諦
อลัมกฤเต

薩縛怛 他孽 多 地瑟恥諦
สะรวะ ตถาคะตะ-อธิษฐิเต

冒馱野 冒馱野
โพธายะ-โพธายะ

冒地 冒地
โพธิ-โพธิ

沒亭 沒亭
พุทธะยะ-พุทธะยะ

參冒馱 尼參冒馱野
สัมโพธะนิ-สัมโพธะยะ

者儸 者儸
จะละ-จะละ

者懶都
จลันตุ

薩縛縛囉拏尼
สะรวะ อาวรณานิ

薩縛播波尾孽諦
สะรวะ ปาปะวิคะเต

戶嚕 戶嚕
หุรุ หุรุ

薩縛戌迦弭孽帝
สะรวะ โศกะ วิคะเต

薩縛 怛他孽多
สะรวะ ตถาคะตะ

訖哩娜野 縛日囉抳
หฤทัยะ วัชะริณิ

三婆囉 三婆囉
สัมภะระ สัมภะระ

薩縛 怛他蘗多
สะรวะ ตถาคะตะ

虞豁野 馱囉抳 畝涅梨
คุหะยะ ธารณี มุทเร

囉沒悌 蘇 沒 悌
พุทเธ สุพุทเธ

薩縛 怛他孽多 地瑟恥多
สะรวะ ตถาคะตะ อธิษฐิตะ

馱睹 孽 陛娑縛賀
ธาตุ คระเภ สวาหา

三摩耶 地 瑟恥帝 娑縛詞
สะมะยะ อธิษฐิเต สวาหา

薩縛 怛他孽多 訖哩娜野 馱睹 畝捺梨 娑縛詞
สะรวะ ตถาคะตะ หฤทัยะ ธาตุ มุทเร สวาหา

蘇本羅 底瑟恥多薩睹閉怛他孽多 地瑟恥帝 戶嚕 戶
嚕 吽 吽 娑縛訶
สุ-ประติษฏิตะ สถูเป ตถาคะตะ-อธิษฐิเต หุรุ หุรุ หูม หูม
สวาหา

唵 薩縛 怛他孽多
โอม สะรวะ ตถาคะตะ

塢瑟抳沙 馱睹 畝捺囉尼 薩縛 怛他孽 單娑馱睹 尾
部使 多地瑟恥帝
อุษณีษะ ธาตุ มุทราณิ สะรวะ ตถาคะตะนามัม สะธาตุ วิภูษิ
ตะ อธิษฐิเต

吽 吽 娑縛詞o
หูม หูม สวาหาฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก facebook.com/253191028136546

ความเห็นถูกปิด