คาถาบูชาพระวิษณุกรรมเพื่อความเป็นศิริมงคล

459

คาถาบูชาพระวิษณุกรรมเพื่อความเป็นศิริมงคล

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม นั้น มีอยู่ด้วยกันหลายบทสวดหลายตำรา หากแต่ความสำคัญอยู่ที่การน้อมจิตภาวนา จะต้องประกอบด้วยความศรัทธาจากใจจริง (ก่อนภาวนา ให้ตั้งมะโม 3 จบ แล้วจึงกล่าว)

โอม นะโม วิษณุกรรม นะมะ ภะวันตุเม

ทุติยัมปิ นะโม วิษณุกรรม นะมะ ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตะตัญจะ มหาลาโภ

หรือ

โอม ปะระ เมสสะนะ มัสสะการัม

ภูปัสสะวะ วิษณุกรรม ประสิทธิ

นะมัตเต นะมัตเต นะมัตเต

หรือ

อะหังวะโต พระวิษณุเถโร อะโตวะหัง นิติวะตัง ลาภังวะโส

บทอธิษฐานขอพร

บูชาและถวายเครื่องบวงสรวง จุดธูป 16 ดอก (แก้บน 32 ดอก)

โอมสะศางขะจักรัม สะกิริฏะกุณตะลัม สปิตะวัสตรัม

สะระสีรูเหกษณัม สะหาระวักษะสถะระ เกาวตุภะ ศริยัม

นะมามิ วิษณุม ศิระสา จตุรภุชัม

เชิญพระวิษณุกรรม

โอม คุรุ เทวา นะมามิ วิษณุกรรม กันเจวะ อาจาริยัง เทวา มหาปัญโย นิมิตตัง ศิลปนามัง โยธามิเศษตัง ปฏิกรรมนานัง ภะวันตุโน อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิ นะมะมามา วันทามิ

บทถวายเครื่องบวงสรวง

บทที่ 1

อิมิ ธูปะพยัญชนะ สัมปัณนัง สาลีนัง โภชนานัง ทีปะ ธูปะ ทะมัง สักการะ วันทานัง อุเทวานัง คุรุ อาจาริยัง สัพพะทาติ อะหัง วันทามิ

บทที่ 2 ว่าคาถาและนำธูปปักเครื่องสังเวยจนหมดทุกอย่าง

อิมัสมิง มงคลจักรวาลัง ภะวิสติ ชัยโย ชัยโยนิจัง สัพพะทุกขัง วินาศสันติ ปฏิสนธิตัง

มหาลาโภ ชัยโยนิจัง พะวันตุเต

บทที่ 3 ลาเครื่องบวงสรวงบูชา

เสสัง มังคะลัง วิษณุกรรมเทวานัง ยาจามิ (3 จบ)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก store.dek-chang.com

ความเห็นถูกปิด