คาถาเสริมเฮงแบบง่าย ๆ สวดได้ทุกที่ที่ต้องการ

125

คาถาเสริมเฮงแบบง่าย ๆ สวดได้ทุกที่ที่ต้องการ

1. บทสวดอิติปิโส (สวดให้เกินอายุ 1 จบ)

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”

บทสวดอิติปิโส

2. คาถาป้องกันภัย หรือคาถาโมรปริตร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

บทสวดตอนเช้า

“โมระปะริตตัง อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะ วัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะ เรมุ ทิวะสัง เยพราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เตจะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา โมระปะริตตัง”

บทสวดตอนเย็น

“อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เยพราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยิติ”

3. คาถาเมตตามหานิยม (สมเด็จพุฒาจารย์โต)

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

“นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ”

4. คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (สวด 9 จบ)

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

“สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤๅ ฤๅ”

5. คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

..ก่อนสวดให้นึกถึงหลวงปู่โต พรหมรังสี แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า..
“ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง
อัตถิกาเย กายะ ญาย เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ”

เริ่มสวดบทพระคาถาชินบัญชร 15 บท
1. ชะยาสะนากะตา พุทธา     เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง            เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา    อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง         มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง         อุเร สัพพะคุณากะโร.
4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง     โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง      อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม       อุภาสุง วามะโสตะเก.
6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน             โสภิโต มุนิปุงคะโว
7. กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ        อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา            นะลาเต ติละกา มะมะ.
9. เสสาสีติ มะหาเถรา             วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา                  ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ            อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ       ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ          วาเม อังคุลิมาละกัง
11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ             เสสา ปาการะสัณฐิตา
12. ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา         พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ       อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ    วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.
15. อิจเจวะมันโต                   สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ                         ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ                       ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ                       ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต         จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด