คาถา ขอโชคลาภพระสีวลี

96

คาถา ขอโชคลาภพระสีวลี

คาถาบูชาพระสีวสี เป็นหนึ่งในคาถาขอโชคลาภ ขอทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งพระสีวสี หรือพระสีวลีเถระ นั้น เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงยกย่องพระสีวลีเป็นเอตทัคคะในทางที่มีลาภมาก

คาถานี้ นอกนี้จะภาวนาเพื่อขอโชคลาภแล้ว ยังมีในเรื่องของการค้าขาย ติดต่อธุรกิจต่างๆ ให้ราบรื่นอีกด้วย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขาย ท่องก่อนนอน ก่อนออกไปขายของเชื่อว่าจะขายดีมีกำไร ทั้งยังใช้ภาวนาเวลาเดินทางเพื่อคุ้มครองอันตราย ต่างๆ ด้วย

คาถาบูชาพระสีวลี

(ภาวนาก่อนนอน หรือก่อนออกไปค้าขาย, คุยติดต่อธุรกิจ)

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เม

ความเห็นถูกปิด