คำถวายผ้าห่มพระพุทธรูปหรือเจดีย์

107

คำถวายผ้าห่มพระพุทธรูปหรือเจดีย์

 ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง วัตถัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง อิมินา วัตเถนะ พุทธัสสะ ปูชา อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ
พิธีห่มเจดีย์
    ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายผ้าผืนนี้ พร้อมกับของบริวาร แก่สงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขอการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยผ้าผืนนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คำถวายน้ำสรงพระภิกษุ
    ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ  ปะฏิชานาตุ  อิมัง มะยัง  ภันเต นะหาโนทะกัง  สะปะริวารัง  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  อะยัง  ภิกขุสังฆัสสะ  มะหาโนทะกัสสะ  สะปะริวารัสสะ  ทานัสสะ  อานิสังโส  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุอาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ  สังวัตตะตุ ฯ
     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายน้ำสรง พร้อมกับของบริวารนี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขออานิสงส์แห่งการถวายน้ำสรงพร้อมกับของบริวารแก่พระภิกษุสงฆ์นี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก traphangthong.org

ความเห็นถูกปิด