คำสวด คำบูชา พระร่วงโรจนฤทธิ์

112

คำสวด คำบูชา พระร่วงโรจนฤทธิ์

อิมินา   สักการเรนะ  พุทธัง   อะภิปูชะยามะ
อิมินา  สักการเรนะ  ธัมมัง   อะภิปูชะยามะ
อิมินา  สักการเรนะ  สังฆัง   อะภิปูชะยามะ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา   พุทธัง  ภะคะวันตัง   อะภิวาเทมิ

สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม   นะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง  นะมามิ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

ยัง วะรัง พุทธะรูปัมมิ อิทธิโรจะนะนามิกัง
อะเนกาภินิหารัญจะ สันนิอาภาสะโมสรัง
วันทามิ สิระสา เอตัง ปุญญากะรัง นะมัสสะโต
ยัง ตํติฏฐานะภูตัมปิ มะหาปะฐะมะเจติยัง
อะเนกะปาฏิหารัญจะ รัตโต จันทาภะโสภะณัง
วันทามิ สิระสา เอตัง ปุญญาหะรัง สุทัสสิโน
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสเสยยัง
เอตัง สุนตะวา ยะมลัตถะมัตถัง
ตัสสานุภาเวนะ สุธี อะเวโร
ธัมเม ปะวัฑฒามิ หะตันตะราโย ฯ

พระร่วงโรจนฤทธิ์

คำแปล

มีพระพุทธลักษณะอันงดงามผุดผ่อง พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงถวายพระนามว่า “พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราช ปูชนียบพิตร เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประดิษฐานมาอยู่ ณ วิหารมณฑลด้านทิศเหนือ แห่งองค์พระปฐมเจดีย์ ควบเวลาถึง ๘๔ ปี ได้แผ่พระบารมีปกเกล้าไปยังพุทธศาสนิกชนทั่วทุกทิศ ปานประหนึ่งว่า พระพุทธองค์ ทรงสถิตประทับยืนอยู่ ณ นิโรธาราม ริมฝั่งแม่น้ำโรหิณี ใกล้เมืองกบิลพัสดุ์ ทรงโปรดพระประยูรญาติทั้งสองฝ่าย ให้คลายจาก มานะทิฐิอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าวันทา พระร่วงโรจนฤทธิ์พระองค์นี้ ซึ่งเป็นที่นำบุญมาให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ผู้นมัสการอยู่ แม้ พระปฐมเจดีย์ใหญ่ใด ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ประดิษฐานองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ ซึ่งมีปาฏิหาริย์ไม่น้อย งดงามดุจพระจันทร์ในยามราตรี ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าวันทาพระปฐมเจดีย์นี้ ซึ่งเป็นที่นำบุญมาให้ แก่ผู้ทัศนาอยู่เสมอ
ข้าพระพุทธเจ้า ขอนมัสการ พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระบรมสารีริกธาตุ และองค์พระปฐมเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธฺ์ ซึ่งควรนมัสการอยู่ โดยส่วนเดียว ด้วยเครื่องสักการะคือดอกไม้ไฟอันตั้งอยู่ ณ ทิศทั้งสี่ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ได้แล้วซึ่งบุญอันใด ด้วย อานุภาพแห่งบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข เป็นผู้ไม่มีเวร ปราศจากอันตราย เจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมเป็นนิตย์เทอญ.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก geocities.ws

ความเห็นถูกปิด