ค้าขายอะไรก็ร่ำรวย ด้วยคาถาเงินล้าน สวด 9 จบ

79

ค้าขายอะไรก็ร่ำรวย ด้วยคาถาเงินล้าน สวด 9 จบ

คาถาเงินล้าน

ตั้งนะโม 3 จบ

“สัมปะติจฉามิ

นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัตอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง พา พา หา พา หา ฤา ฤา (บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com และ tnews

ความเห็นถูกปิด