ตำนานการสร้างพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

100

ตำนานการสร้างพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ตำนานการสร้างพระพุทธชินราช กล่าวว่า สร้างในสมัยพระศรีธรรมไตรปิฎก (พระยาลิไทย) ในครั้งนั้น

โปรดให้สร้างพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขึ้น 3 องค์ คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา

การทำพิธีเททองสัมฤทธิ์ ปรากฏว่า หล่อได้สำเร็จเพียง 2 องค์ คือ พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา

เท่านั้น ส่วนพระพุทธชินราชปรากฏว่า ทองแล่นไม่ตลอดจึงชำรุด ต้องทำพิมพ์หล่อใหม่ถึง 3 ครั้ง

ครั้งสุดท้ายพระอินทร์ต้องแปลงองค์เป็นชีปะขาวมาช่วย ได้เททองหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น

2 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช 319 จึงสำเร็จบริบูรณ์ พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์

วัดชีปะขาวหาย เป็นวัดโบราณที่มีตำนานเล่าขานสืบมาว่าในครั้งที่มีการหล่อพระพุทธชินราช ในสมัยพระ

มหาธรรมราชาลิไทเพื่อมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก ได้มีชีปะขาวท่านหนึ่งมาทำการช่วยงาน ใน

การหล่อพระพุทธชินราชตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จพิธี และเมื่อทำการหล่อเป็นองค์พระแล้วก็ได้เดินจากหายตัวไปอย่างไร้

ร่องรอย ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมาตรงที่ชีปะชาวผู้นั้นเดินหายตัวไป โดยตั้งชื่อว่าวัดชีปะขาวหาย

นอกจากนี้ชาวบ้านยังเชื่ออีกด้วยว่าชีปะขาวท่านนั้นคือพระอินทร์ที่แปลงลงมาช่วยสร้างพระพุทธชินราช

ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เรื่องที่เล่ามานี้จะเห็นว่าพระอินทร์มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

คนทั่วไปคุ้นเคยกับชื่อเรียกของพระอินทร์ บางคนรู้ว่ากายของท่านมีสีเขียว แต่รายละเอียดลึกๆ เกี่ยวกับพระอินทร์ เชื่อ

ว่ามีคนจำนวนไม่น้อย ยังไม่ทราบประวัติความเป็นมาของท่าน

พระอินทร์ ท่านเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่ สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กายของท่านมีสีเขียว มีพระเนตร

มากมายถึงพันดวง มีวัชระ (สายฟ้า) เป็นอาวุธ มีช้างเอราวัณเป็นพาหนะ พระอินทร์มีมเหสีมาถึง 4 องค์ คือ สุจิตรา สุ

ธรรมา สุนันทา และสุชาดา

หน้าที่ของพระอินทร์ คือผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก ยามใดที่มีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นบนโลก อาสนะ

ของพระองค์ที่เคยอ่อนนุ่มก็จะแข็งกระด้างในบางครั้งจนไม่สามารถประทับอยู่ได้ ท่านจะรีบลงไปช่วยเป่าความทุกข์ร้อน

นั้นทันที

พระอินทร์มีชื่อเรียกอย่างอื่น เช่น ท้าวสหัสนัยน์ ท้าวโกลีย์ ท้าวสักกะ เทวราชอมรินทร์ ศักรินทร์

มัฆวาน และเพชรปาณีผู้ใดที่กราบไหว้พระอินทร์เป็นประจำ เชื่อกันว่าชีวิตจะได้พบความเจริญ รุ่งเรือง มีโชคลาภและ

เงินทองไหลมาเทมา หน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้า สำหรับการกราบไหว้บูชาพระอินทร์ สิ่งของที่ผู้คนนำมาถวาย

พระอินทร์คือ ผลไม้ที่มีชื่อและสีเป็นศิริมงคล ซึ่งผลไม้ควรรองด้วยผ้าสีเขียวผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวันและกลางคืน) วัน

ศุกร์ และวันอาทิตย์ หากบูชาพระอินทร์เป็นประจำจะทำให้เกิดพลังอำนาจในตัวเอง

เป็นโบราณสถานที่มีมาก่อนสมัยสุโขทัยเคยเป็นที่ตั้งของเมืองสองแควเก่า ตาม

ประวัติศาสตร์กล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างพระวิหารและเสด็จออกผนวชที่วัดนี้ เมื่อ พ.ศ. 2007 เป็น

เวลา 8 เดือน 15 วัน โดยมีข้าราชบริพาร ออกบวชตามเสด็จถึง 2,348 รูป มีโบราณสถานสำคัญคือ ปรางค์แบบขอม

ขนาดย่อม

ตามความเชื่อของคนโบราณ วัดจุฬามณีมีประตูไปสู่เมืองบาดาล ซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาค ตามประวัติ

ยังกล่าวอีกว่า วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดต้องคำสาป เรื่องนี้จะเท็จจริงอย่างไรไม่ขอยืนยันแต่ในตำนานได้

กล่าวเช่นนั้นจริงๆ

 

ขอบคุณที่มา : http://www.baanjompra.com/webboard/thread-10752-1-1.html

ความเห็นถูกปิด