ตำนานความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง

155

ตำนานความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง

ความเชื่อเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยในสังคมมาช้านาน ลักษณะความเชื่อ แบ่งออกได้เป็นหลายลักษณะ และหลายขั้น ตั้งแต่ขั้นงมงายจนถึง ตำนานความเชื่อความศรัทธา ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ประเพณี สังคม ท้องถิ่น การปกครอง ซึ่งพอจะจำแนกได้ดังนี้

ตำนานความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง

ความเชื่อเรื่องโชคลาง เช่นความเชื่อเรื่องความฝัน ความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุล่วงหน้า
ความเชื่อเรื่องตำแหน่งของวัตถุและสถานที่ ซึ่งทางจีนเรียกว่าฮวงจุ้ย เช่นตำแหน่งการสร้างบ้าน การออกแบบบ้าน ทิศทาง และการวางวัตถุสิ่งของต่าง เชื่อว่าทำให้เกิดผลในทางบวกและลบในด้านต่างๆเป็นต้น
ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยาม เชื่อกันว่ามีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิต ที่จำทำให้เกิดความสำเร็จ หรือล้มเหลว ความเชื่อเรื่องดวงชะตาราศี วันเดือนปีเกิด ดวงดาว วันสำคัญต่างๆ ล้วนมีความสำคัญมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ
ความเชื่อเรื่องชื่อและคำมงคล คนไทยเชื่อว่าชื่อที่มีความหมายไปในทางด้านต่างๆนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตที่จะทำให้เกิดความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือเป็นไปในทางบวกหรือลบได้
ความเชื่อที่แยกตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นพระเพณีแห่นางแมวเพื่อขอฝน ประเพณีในวันสำคัญต่างๆ มากมายแยกไปตามท้องที่นั้นๆ
ความเชื่อเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจลี้ลับ
ความเชื่อความศรัทธานี้เองที่มีอิทธิพลสำคัญต่อจิตใจมนุษย์ และทำให้คนเรามีการแสวงหาสิ่งที่จะช่วยเหลือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์กับตัวเอง เว้นหรือหลีกเสียจากสิ่งซึ่งเป็นโทษหรือผลลบ โดยสิ่งใดที่ทำแล้วคิดว่าเป็นคุณก็มักจะเสาะแสวงหาหรือทำให้เกิด เพื่อหลบเลี่ยงผลในทางลบ เครื่องรางของขลังจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สามารถนำพามาซึ่งสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับตัวเองได้

ที่มา : https://siammongkol.wordpress.com/2013/09/15/เครื่องรางของขลัง/

ความเห็นถูกปิด