บทสวดคาถาบูชาพระราหู

234

บทสวดคาถาบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

จากนั้นจึงตามด้วย พระคาถาสุริยาบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

*แล้วจึงเริ่มกล่าวคำถวายเครื่องสังเวยพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง

สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ

สัมปันนัง โภชะ นานัง

สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง

อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา

หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา

มะหิทธิกา เตปิ อัมเห

อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ

เยนะ สุเขมะจะฯ

แล้วจึงจบด้วย คาถาบูชาพระราหู

*โดยจะต้องสวดทั้งหมด 12 จบตามกำลังของพระราหู

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12 จบ)

ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12) อย่าง ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใด ๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ (อธิษฐานเรื่องอื่น ๆ ได้ตามปรารถนา)

จากนั้น เมื่อธูปใกล้จะมอดหมด เราควรจะมีพิธีการลาของไหว้ โดยเราจะนำของไหว้ต่าง ๆ มารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนกินจะต้องไม่ลืมท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” ด้วยนะครับ จากนั้น เพื่อเสริมเติมมงคลให้กับชะตาชีวิต เราควรไปทำบุญไหว้พระด้วยวิธีใส่บาตรพระ 8 หรือ 12 รูป ทำบุญถวายสังฆทานที่เกี่ยวกับแสงสว่าง อย่างเช่น บริจาคหลอดไฟ บริจาคค่าไฟ หรือเติมน้ำมันตะเกียง เป็นต้น หรือเพียงแค่สวดมนต์ท่องคาถาบูชาพระราหูเป็นประจำทุกวันพุธกลางคืน เพียงเท่านี้ พระราหูที่ว่าจะนำเคราะห์กรรม ภัยร้าย ก็จะกลับกลายเป็นนำมาซึ่งสิ่งดี ๆ ในชีวิตแล้วละครับ

เราได้ทำความรู้จัก “พระราหู” พร้อมวิธีไหว้สักการะกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็น่าจะทำให้คุณผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคลายข้อสงสัยและได้นำวิธีการดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีกันนะครับ อย่างไรก็ตาม อยากจะฝากเอาไว้ว่า นอกจากการไหว้สักการะพระราหูแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปอย่างเป็นสุข ก็คือการมีสติ คิดอย่างรอบคอบ และการไม่ประมาทครับ เมื่อรวมกับการทำบุญและบูชาดังกล่าวแล้ว ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ ยังผลให้ภัยอันตรายใดใดก็ไม่สามารถย่างกลายมาได้อย่างแน่นอนครับ

 

ขอบคุณที่มา : https://www.wongnai.com/news/pray-and-respect-phra-rahu?ref=ct

ความเห็นถูกปิด