บทสวดมนต์คาถามงคลจักรวาลใหญ่

289

บทสวดมนต์คาถามงคลจักรวาลใหญ่

บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่ เป็นพระคาถาที่ใช้สวดสะเดาะเคราะห์กับให้ตนเองได้ครอบจักรวาล ทั้งการเงิน การงาน ความรัก ครอบครัว หากท่านรู้สึกว่าดวงตกมาก ทำอะไรไม่ดีเลย ป่วยมา ให้สวดบทนี้บ่อย จะช่วยสะเดาะเคราะห์ ได้ทุกอย่าง

สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ
สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพ แห่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ผู้มีบุญญาธิการอันกำหนดมิได้ ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ และพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จด้วยพระสิริ พระปัญญาเป็นเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเป็นเครื่องรู้ พระเดชและพระชัยผู้สามารถห้ามเสียซึ่งสรรพอันตราย

คาถามงคลจักรวาลใหญ่

อะสีตยาพยัญชะนานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐

อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ ประการ

ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ

เกตุมาลานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา

ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ

ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี ๑๐ ประการ

ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถปารมี ๑๐ ประการ

สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา

พุทธานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ

ธัมมานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ

สังฆานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ

เตชานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระเดชอิทธานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์

พะลานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง

เญยยะธัมมานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระเญยยธรรม

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน

นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการ

อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ

อัฎฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่พระสมาบัติ ๘ ประการ

ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ

จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในสัจจะ ๔

ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ

สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ

เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา พระอุเบกขา

สัพพะปะริตตานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรทั้งปวง

ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย

ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุ
เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ทั้งปวง ของท่าน จงสิ้นสูญไป

สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ
แม้เหล่าอันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป

สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ
สรรพดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี

ฑีฆายุตา ตุยหัง โหตุ
ความเป็นผู้มีอายุยืนจงมีแก่ท่าน

สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ
ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ

อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา
อารักขะ กา เทวะตาเทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตย์อยู่ในอากาศและบรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน
แม่น้ำคงคามหาสมุทร

สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ .
จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,
ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตได้มีแล้ว

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว,
ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,
ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตรและยักษ์ และภูตได้มีแล้ว

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว,
ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,
ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตได้มีแล้ว

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเวฯ
ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น

คำอธิบายเกี่ยวกับบทสวดมงคลจักรวาลใหญ่

ในจักรวาลอื่นๆ ไม่มีพระพุทธเจ้าไปบังเกิด จำเพาะมีแต่ในจักรวาลที่เราอยู่นี้จึงเรียกว่า มงคลจักรวาล คือ เป็นจักรวาลที่มีสิ่งเป็นสิริมงคล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dhamma.mthai.com

ความเห็นถูกปิด