บทสวดมนต์ โมรปริตร เสริมสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย

113

บทสวดมนต์ โมรปริตร เสริมสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย

โมรปริตร

สุตตันตปิฎก โมรชาดก ทุกนิบาต และอรรถกถาชาดก

โมรปริตรเป็นพระปริตรที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลาย  แล้วน้อมเอาพระพุทธคุณให้เกิดเป็นพุทธานุภาพปกป้อง        คุ้มครองให้มีความสวัสดีแคล้วคลาดปลอดภัย   การสวดโมรปริตรก็เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย ทั้งหลาย  แม้ศัตรูมุ่งร้ายก็ไม่อาจทำอันตรายได้   หากเป็นคดีความท่านให้สวดบทโมรปริตรนี้

โมรปริตร

อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง

เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม

เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ

นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา

นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา

อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  จะระติ  เอสะนาฯ

อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง

เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม

เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ

นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา

นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา

อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  วาสะมะกัปปะยีติฯ

คำแปล

(เมื่อพระอาทิตย์อุทัยยามรุ่งอรุณ  นกยูงสวดพระปริตรว่า)

“พระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาเป็นดวงตาของโลก  เป็นเจ้าแห่งแสง สว่าง  กำลังสาดแสงสีทองส่องผืนปฐพี  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ผู้สาดแสงสีทองส่องผืนปฐพี  ขอท่านจงคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้อยู่ เป็นสุขตลอดกลางวัน  ในวันนี้

ท่านเหล่าใดละบาปได้แล้ว  รู้ธรรมทั้งปวงหมดทุกอย่าง   ขอท่านผู้ไม่มีบาปเหล่านั้น  จงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้า  ท่านผู้ไม่มีบาปทั้งหลายโปรดรักษาข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขอนอบน้อมพระโพธิญาณ  ขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลาย  ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง”  นกยูงนั้นสวดปริตรนี้แล้ว  จึงเที่ยวไปแสวงหาอาหาร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก jariyatam.com

ขอบคุณภาพประกอบจาก watcharathath.com

ความเห็นถูกปิด