บทสวดมนต์ ไต่ซือไต่ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม 观音 บูชาเสริมลาภ ให้ชีวิตราบรื่น

106

บทสวดมนต์ ไต่ซือไต่ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม 观音 บูชาเสริมลาภ ให้ชีวิตราบรื่น

บทสวดมนต์ ขอพรพระแม่กวนอิม ไต่ซือไต่ปุย 观音 บูชาเสริมลาภ ให้ชีวิตราบรื่น 

นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโม ไต่ชือ ไ๋ต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโม ไต่ชือ ไ๋ต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโมฮุ๊ก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก

ถั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียลอฮวดโต เกียลอฮวดโต ล้อเกียฮวดโต

ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี้ซิ้ง

เจ็กเฉียก ไจเอียงฮวยอุ่ยติ้ง นำโม ม่อออ ปวกเยี่ยะ ปอล่อบิ๊ก ( กราบ )

*สำหรับท่านที่ภาวนา ขอพรพระแม่กวนอิม เป็นประจำวันละหลายๆจบยิ่งมีอานิสงส์มาก

 

 

 

ที่มา : relaxing-mode.com

ความเห็นถูกปิด