บทสวดหลวงพ่อโสธร วัดหลวงพ่อโสธร บูชาพระในบ้าน

162

บทสวดหลวงพ่อโสธร วัดหลวงพ่อโสธร บูชาพระในบ้าน

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ วัดหลวงพ่อโสธร ไม่ได้เป็นเพียงวัดสำคัญของจังหวัดเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังนับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วประเทศที่เดินทางหลั่งไหลจากทุกสารทิศมาอย่างไม่ขาดสาย ด้วยวัดแห่งนี้ประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” หรือ “หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประวัติสืบเนื่องยาวนาน เล่ากันว่าองค์พระลอยน้ำมากระทั่งมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดโสธรวรารามวรวิหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2313

นอกจากความงามทางพุทธศิลป์สมัยล้านช้าง หลวงพ่อพุทธโสธร ยังเป็นพระพุทธรูปที่ชาวพุทธเคารพศรัทธายิ่ง ด้วยเชื่อกันว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงเป็นต้นแบบรูปหล่อจำลองพระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ ที่นิยมบูชาสักการะในบ้านเรือนหรือที่พักอาศัย

การกราบสักการะหลวงพ่อโสธร เริ่มต้นด้วยการกราบบูชาพระรัตนตรัย แล้วจึงกล่าว คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร พร้อมน้อมจิตระลึกถึงองค์ท่าน โดยมองพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธโสธร การภาวนานี้ไม่เพียงสวดภายในวัดหลวงพ่อโสธรที่วัดหลวงพ่อโสธรเท่านั้น แต่สามารถนำสวดหน้าองค์พระในบ้าน พระเครื่อง หรือภาพถ่าย หรือแม้แต่ภาพองค์พระโสธรที่เห็นในใจ กล่าวบทสวดบูชาหลวงพ่อโสธร ตามลำดับ ดังนี้

 

บทสวดบูชาหลวงพ่อโสธร

 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

 

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ

อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

(3 จบ)

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(3 จบ)

(คาถาหลวงพ่อโสธร)

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ

ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด

สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน

นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร

ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ

เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

 

บทสวดหลวงพ่อโสธร แบบย่อ

(ท่องนะโม 3 จบ)

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

 

สวดทุกวันจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง การสวดมนต์ย่อมพาชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุข  สร้างเมตตามหานิยมให้เกิดแก่ตน นำมาซึ่งโภคทรัพย์ทั้งทรัพย์ภายในคือความเจริญในธรรมและทรัพย์ภายนอก ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนควรหมั่นดูแลสถานที่เพื่อการสักการะและทำความสะอาดหิ้งพระอย่างสม่ำเสมอ

 

ความเห็นถูกปิด