บทสวดเจ้าแม่กวนอิม องค์เทพแห่งความรักและความเมตตา

105

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม องค์เทพแห่งความรักและความเมตตา

“เจ้าแม่กวนอิม” หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นองค์เทพแห่งความรักและความเมตตา ตามความเชื่อคติมหายาน หลายคนอาจรู้จักเจ้าแม่กวนอิมจากวรรณกรรมจีนเรื่อง “ไซอิ๋ว” ซึ่งจริงๆ แล้ว เจ้าแม่กวนอิมมีประวัติที่มาหลากหลายความเชื่อ โดยในปัจจุบัน มักมีผู้ศรัทธาสวดคาถาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ทำให้บทสวดเจ้าแม่กวนอิม มีหลายฉบับด้วยกัน

สิ่งที่ต้องเตรียมไว้สำหรับบูชา มักประกอบไปด้วย

ธูป 9 ดอก

เทียน 2 เล่ม

น้ำชา 1 ถ้วย หรือ 3 ถ้วย

แจกัน 2 ใบ ใส่กิ่งหลิว หรือดอกบัวก็ได้

ผลไม้ 2 ชนิด โดยห้ามถวาย มังคุด, ระกำ, ละมุด, มะม่วง และพุทรา

นอกจากนี้ บางคนยังนิยมถวายขนมเปี๊ยะ หรือขนมไหว้พระจันทร์ด้วย

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

นะโม ไต่ซื้อไต่ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง ก๋วงไต๋ เล่งก้ำ กวงซีอิมฟู่สัก (กราบ)

(ท่อง 3 จบ กราบ 3 ครั้ง)

นะโมฮุ๊ก นะโมหวบ นะโมเจ็ง นะโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงซีอิมพู่สัก

ทางจี้โต โอม! เกียล่อฮวดโต ๆ เกียออฮอดโต ๆ ล่อเกียฮวดโต ๆ

สวาหา เทียนหล่อซิ้ง ตี่หล่อซิ้ง นั้งหลี่หลั่ง หลั่งหลี่ซิง เจ็กเฉียก

ไจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นะโม หม่อฮอ ปั่วเปี้ยกปอหล่อบิ๊ก.

พระคาถาจีนแปลเป็นไทยโดยใจความ

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบนมัสการแทบเบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์พระพุทธบิดรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวก

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ ต่อเจ้าแม่กวนอิมบรมโพธิสัตว์พุทธเจ้า พระผู้ทรงมีน้ำพระทัยเมตตากรุณาต่อผู้ทุกข์ยากลำบากอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่มีการถือชั้นวรรณะ น้ำพระท้ยของพระองค์บริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ประดุจดังกระแสแห่งทิพย์

ข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์และพระอรหันต์สาวกสาวิกาทั้งหลาย เทพเจ้าบนสวรรค์ เทพเจ้าผู้รักษาแผ่นดิน ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากเคราะห์กรรมทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้า

ได้ปัญญาให้ข้าพเจ้าได้โลกุตตระ ให้ได้ถึงฝั่งแห่งแดนพระอริยะด้วยเทอญ.

 

บทสวดคาถาหัวใจ เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (ท่องภาวนาได้ทุกเวลา)

โอม มณี ปัท เม หุม

ทั้งหมดแปลตรงตัวคงแปลได้ว่า “โอ..ดวงมณีในดอกบัว” เสียง โอม คือสารัตถะแห่งรูปของผู้เข้าถึงความรู้แจ้ง มณี ปัทเม(เปเม) หรือ พยางค์ทั้งสี่ กลางบท หมายถึง คำพูดของผู้บรรลุธรรม หุม หมายถึง จิตใจของผู้เข้าถึงความรู้แจ้ง กาย วาจา และใจของพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ธิเบต (บทสวดมนต์มหากรุณาธารณีสูตร)

นำโม รัตนา ตายายะ นะโม อาริยะ จานะ

สักการา เปลอ จานะ ยูฮารา จายา

ตะทากาคะยา อะรา ฮาเต ซำ ยา ซำ พุทธายะ

นะโม สวา ตะถาคะเตเป อะรา ฮาตะเป

ซำ ยา ซำ พุทเธเป

นะโม อะริยะ อวโลกิเต สวารายา

พูทีสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหาการุณีตะยะ

ตะติยา ทา โอม ธารา ธารา ธีรี ธีรี ธูรู ธูรู

อิทธิเว อิทธิ จาเร จาเร ปูราจาเร ปูราจาเร

กุสุเม กุสุมา วาเร อิทธิ มิตรี จิตติ

จาลามะ ปานะ ยะ โชวฮา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด