บทสวดไหว้รับพระราหู พลิกชะตาชีวิต

137

บทสวดไหว้รับพระราหู พลิกชะตาชีวิต

 

 

สวด นะโมฯ (3 จบ)
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

บทสวด คาถา สุริยะบัพพา
กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

บทสวด คาถา จันทบัพพา
ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

คำถวายของบูชาพระราหู
นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

คาถาบูชาพระราหู
คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12จบ)
ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ของบูชาบารมีพระราหูเทวาโปรดคุ้มครองดวงชะตาของข้าพะเจ้า และครอบครัว ให้ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย อันตรายใดๆ ขอให้การย้ายของราศีพระราหูในครั้งนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้า มีสุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบ ขอให้สำเร็จสมปรารถนา โชคลาภ เงินทอง ไหลมาเทมายิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

คาถาลาของไหว้
เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้ เพื่อนำมารับประทานความเป็นสิริมงคล ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ”

ของไหว้บูชาพระราหู
หลายคนสงสัยว่าการบูชาพระราหูนั้น เราจำเป็นจะต้องใช้อะไร และต้องมีจำนวนเท่าไหร่บ้าง ที่นอกเหนือจากของที่เป็นสีดำ
สำหรับการไหว้พระราหู ของที่นำมาไหว้นั้น ควรจะมีจำนวน 8 ซึ่งเป็นเลขกำลังของพระราหูนั่นเอง หรือจำนวน 12 อย่าง ที่มาจากการถือกำเนิดพระราหู ส่วนของที่นำมาไหว้นั้น ควรจะเน้นเป็นสีดำ หรือสีม่วงเข้ม ไม่ว่าจะเป็น ซุปไก่ดำ เฉาก๊วย องุ่นดำ กาแฟดำ น้ำอัดลมที่เป็นสีดำ เป็นต้น

 

ที่มา  : th.theasianparent.com

ความเห็นถูกปิด