บทสวด พาหุง คู่กับมหาการุณิโก บทสวดมงคลชีวิตตลอดกาล

135

บทสวด พาหุง คู่กับมหาการุณิโก บทสวดมงคลชีวิตตลอดกาล

 

โหรรัตนโกสินทร์ แนะบทสวดอันเป็นมงคลชีวิตตลอดกาล ได้แก่ บทสวด พาหุง คู่กับมหาการุณิโก

บทสวด พาหุง คู่กับมหาการุณิโก คือ การสวดเพื่อเรียกขวัญกำลังใจ สร้างสิริมงคลให้บังเกิดแก่ผู้ที่ได้สวด ด้วยการระลึกในความดี พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จะดลบันดาลให้โชคดีมีชัย สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงที่ถาโถมได้

 

“ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต”

 

คำแปล..

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์.. ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ..

 

ความเห็นถูกปิด