บทสวด “อภยปริตร” ป้องกันไม่ให้ฝันร้าย 

156

บทสวด “อภยปริตร” ป้องกันไม่ให้ฝันร้าย

อภยปริตร (อ่านว่า อะ-ภะ-ยะ-ปะ-ริด) บทสวดมนต์ป้องกันมิให้ฝันร้าย เหมาะสำหรับใช้สวดก่อนเข้านอนทุกๆ วัน (มนต์พิธีชาวพุทธ หน้า 78)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

อภยปริตร เป็นหนึ่งในบทสวด 12 ตำนาน ซึ่งมีในหนังสือหลายๆ เล่ม เช่น สวดมนต์ข้ามปี มนต์พิธี มนต์พิธีแปล มนต์พิธีชาวพุทธ เป็นต้น

ใจความสำคัญ : เป็นบทสวดขอพลังแห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ให้ช่วยขจัดภัยและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายอันเกิดแต่ลางร้ายต่างๆ ให้สิ้นไป

อานุภาพ : ขจัดเคราะห์ร้ายและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้สิ้นไป กลับร้ายให้กลายเป็นดี

 

 

ที่มา : www.sanook.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด