บทเพลงน้อมภาวนา พระนามพระแม่กวนอิม “โอม มณี เป เม ฮม”

179

บทเพลงน้อมภาวนา พระนามพระแม่กวนอิม “โอม มณี เป เม ฮม”

น้อมภาวนา พระนามพระแม่กวนอิม “โอม มณี เป เม ฮม” บทเพลงที่น้อมนำจิตใจ รวบรวมพลังศรัทธาในการตั้งจิตอธิษฐาน ต่อพระแม่กวนอิม เพื่อประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ

เนื้อเพลง น้อมภาวนา โอม มณี เป เม ฮม

นำโม กวน ซือ อิม ผ่อ สัก โอม มณี เป เม ฮม

โอม มณี เป เม ฮม โอม มณี เป เม ฮม

โอม มณี เป เม ฮม โอม มณี เป เม ฮม

โอม มณี เป เม ฮม โอม มณี เป เม ฮม

โอม มณี เป เม ฮม โอม มณี เป เม ฮม

โอม สิ่งขัดข้องทั้งหลายจงผ่านพ้น มณี บุญกุศลเพิ่มพูนมหาศาล

เป สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เม ขจัดอันตรายป้องกันภัย

ฮม จิตสำเร็จพบนิพพานผล โอม มณี เป เม ฮม พึงขับขาน

พึงภาวนาจิตและปฏิบัติตาม พบนิพพานที่สุขยิ่งกว่าสุขใด

 

โปรดเมตตาขจัดทุกข์ภัย ให้คลายพ้นจากใจที่เศร้าหมอง

ขอผู้คนช่วยเหลือปรองดอง พ้นสิ่งขัดข้อง ละวางตัวตน

ขอจิตพิสุทธิ์ดั่งแก้วมณีใส เกิดขึ้นที่ใจชนทั่วทั้งเขตคาม

ขอดำรงตนในความดีงาม เมื่อเอ่ยพระนามสถิตก้องที่ใจ

ขอหัวใจเบิกบานสงบสุข อิสระจากสิ่งร้อยรัดทั้งหลาย

ขอขันติอดกลั้นทั้งใจกาย มีปัญญารู้แจ้งเหตุและผลกรรม

บังเกิดจิตทวีบุญกุศล สำเร็จสมดั่งฤทัยที่มั่นหมาย

พากเพียรรู้แจ้งสว่างใจกาย ตามรอยพระพุทธองค์ทรงตรัสเทอญ

 

นำโม กวน ซือ อิม ผ่อ สัก โอม มณี แปะ เม ฮม

โอม มณี แปะ เม ฮม โอม มณี แปะ เม ฮม

โอม มณี แปะ เม ฮม โอม มณี แปะ เม ฮม

โอม มณี แปะ เม ฮม โอม มณี แปะ เม ฮม

โอม มณี แปะ เม ฮม โอม มณี แปะ เม ฮม

โอม สิ่งขัดข้องทั้งหลายจงผ่านพ้น มณี บุญกุศลเพิ่มพูนมหาศาล

แปะ สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เม ขจัดอันตรายป้องกันภัย

ฮม จิตสำเร็จพบนิพพานผล โอม มณี แปะ เม ฮม พึงขับขาน

พึงภาวนาจิตและปฏิบัติตาม พบนิพพานที่สุขยิ่งกว่าสุขใด

 

โปรดเมตตาขจัดทุกข์ภัย ให้คลายพ้นจากใจที่เศร้าหมอง

ขอผู้คนช่วยเหลือปรองดอง พ้นสิ่งขัดข้อง ละวางตัวตน

ขอจิตพิสุทธิ์ดั่งแก้วมณีใส เกิดขึ้นที่ใจชนทั่วทั้งเขตคาม

ขอดำรงตนในความดีงาม เมื่อเอ่ยพระนามสถิตก้องที่ใจ

ขอหัวใจเบิกบานสงบสุข อิสระจากสิ่งร้อยรัดทั้งหลาย

ขอขันติอดกลั้นทั้งใจกาย มีปัญญารู้แจ้งเหตุและผลกรรม

บังเกิดจิตทวีบุญกุศล สำเร็จสมดั่งฤทัยที่มั่นหมาย

พากเพียรรู้แจ้งสว่างใจกาย ตามรอยพระพุทธองค์ทรงตรัสเทอญ

 

นำโม กวน ซือ อิม ผ่อ สัก โอม มณี แปะ เม ฮม

โอม มณี แปะ เม ฮม โอม มณี แปะ เม ฮม

โอม มณี แปะ เม ฮม โอม มณี แปะ เม ฮม

โอม มณี แปะ เม ฮม โอม มณี แปะ เม ฮม

โอม มณี แปะ เม ฮม โอม มณี แปะ เม ฮม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด