บูชาขอทรัพย์พญานาคราช ด้วยคาถาสวดวันละ1จบเท่านั้น

214

คาถาขอทรัพย์พญานาคราช

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดภาวนาวันละ 1 จบ หากไม่สะดวกในภาษาบาลี ก็สามารถสวดคำแปลเพียงอย่างเดียวก็ได้

บูชาขอทรัพย์พญานาคราช

…เหล่าบริวารท่านผู้ที่ปกป้อง พระพุทธศาสนา
***นะติตัง พญามะ นาคายะ อะภินังนาคา
สาธุโนภันเต ยะมะยะมะ
เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง มะยัง
กายะ วาจะ จิตตัง อหังวันทา
นาคาเทวะ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ
กายะ วาจะ จิตตัง อหังวันทา
นาคีเทวา วิสุทธิเทวี ปูเชมิ
พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ
พุทโธนะโมพุทธายะ นะชาลีติ
อริยะทานัง นาคัง ปูเชมิ
ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาท่านพญานาคราช
ทุกพระองค์ ทุกพระนาม ทุกชั้น ทุกตระกูล
ด้วย กาย วาจา ใจ
วิธีบูชาพญานาคแบบง่าย ๆ ที่บ้าน
นาคราชจะต้องอาศัยน้ำเป็นสื่อปัจจัย ถ้าผู้ใดมีจิตรำลึกจะต้องการติดต่อกับเหล่านาคจะต้องใช้ น้ำใส่ภาชนะหรือภาชนะสะอาดลอยด้วยดอกมะลิหอม จุดธูป 7 ดอกตั้งของบูชาไว้ต่อหน้ารูปสมมุติของพญานาคาแบบไหนก็ได้ จึงจะสามารถบอกกล่าวกับพญานาคได้
สุดท้ายนี้การบูชาพญานาคจะต้องคำนึงถึงทุนทรัพย์ที่เหมาะสม จึงจะบูชาท่านได้อย่างสบายใจ ไม่ลำบากเกินตัวจนเกินไป หมั่นสวดมนต์ภาวนา รักษาศีล ให้ทานแก่คนยากไร้ อุทิศบุญกุศลแก่ท่านสิ่งดี ๆ จะตามมาเอง บางทีแล้วสิ่งที่เป็นตัวตนที่เรามองไม่เห็นมันอาจไม่มีเพียงแค่ในตำนาน เหมือนอากาศที่เรามองไม่เห็นแต่หากสัมผัสแล้วก็รู้ว่ามันมีจริง
สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การแปลกประหลาดจากการบูชาพญานาค หรืออยากบูชาพระพญานาคราชที่บ้าน หากท่านฝันถึงพญานาค หรือมีความเกี่ยวข้องกันแบบสัมผัสได้โดยใช้สัมผัสพิเศษต้องบูชาองค์พญานาคจะได้ช่วยเสริมดวง โชคลาภ บารมีให้ท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไป
คาถาขอทรัพย์พญานาคราช
ใครชอบฝันเห็นพญานาคราชบ่อย ๆ เป็นประจำ มีนิมิตบอกให้ไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เมื่อไปแล้วรู้สึกแปลก ๆ เย็น ๆ เหมือนอยู่ในน้ำ ดีใจ เสียใจ ร้องให้ เกิดปิติโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือได้เจอใครที่เราไม่รู้จักมาก่อน แล้วเราร้องให้ ดีใจ ปิติที่เราได้พบเจอกัน แล้วพูดภาษาแปลก ๆ ออกมา เพราะนั้นคือสัญญาเก่าของท่านที่ติดตามมาในชาตินี้ ให้เราหมั่นสวดมนต์เวลา เช้า 04.00 น. เย็น 23.00 น. แล้วแต่สะดวก แล้วนั่งสมาธิ
ถวายพระก่อน ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ หรือแบบ
“ข้าพเจ้าขอตั้งจิตระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน บุญบารมี คุณความดีของข้าพเจ้านาย/นาง…….(บอกชื่อวันเดือนปีเกิด ปีนักกษัต ของตัว) ขอระลึกถึงสายญาณบารมีที่ได้สร้างไว้ ได้ศึกษา ได้ปฏิบัติและได้บำเพ็ญมา ขอ……………” ตามแต่ตัวเองปรารถนาอธิษฐาน เช่นขอให้รู้ว่าตัวเองคือใคร หรือให้นิมิตเห็น ครับ แล้วนั่งสมาธิ กำหนดจิตให้นิ่ง หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ ถ้าจิตไม่นิ่งให้นึกถึงพระ ให้เห็นเป็นรูปเลย ครับไปเรื่อย ๆ ต้องอดทนจะไม่ใช่ทำวันเดียวจะเห็นเลย มันขึ้นอยู่กับจิตเราด้วยว่าสะอาดพอไหม เดี๋ยวรู้เอง

บทสวดอาราธนาคุณแห่งพญานาคราชทุก ๆ พระองค์

บทบูชาพระมนต์หัวใจพญานาคราช
……พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
“นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
โอม….มหาเทวาเทวะนาคีนาคา
โอม…องค์ปู่องค์ย่าพญานาคราช
สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมาจะ
มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม
มหาปุญโญ มหาลาโภ
ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ”
***สุมะโน สุมะนะจะโล
อะระวาเฬระปัตตะโก
จัมเปยโย มุจะลินโท จะ
กัมพะโล ภุชะคิสสะโร
– สุมนะนาคราช สุมนจละนาคราช
อรวาฬะนาคราช เอฬปัตตกะนาคราช
จัมเปยยะนาคราช มุจลินทะนาคราช
กัมพละนาคราช ผู้เป็นใหญ่แห่งนาค
***กาละนาโค มะหากาโฬ
สังขะปาโล มะโหทะโร
มะณิกัณโฐ มะณิอักขิ
นันทะนาโคปะนันทะโก
– กาละนาคราช มหากาฬนาคราช
สังขะปาละนาคราช มโหทระนาคราช
มณิกัณฐะนาคราช มณิอักขินาคราช
นันทะนาคราช อุปนันทะนาคราช
***วะรุโณ ธะตะรัฏโฐ จะ
กุงคุวิโลปะลาละโก
จิตุระนาโค มะหาวีโร
ฉัพยาปุตโต จะ วาสุกี
– วรุณะนาคราช ธนรัฏฐะนาคราช
กุงควิละนาคราช อุปลาลกะนาคราช
จิตระนาคราช มหาวีระนาคราช
ฉัพยาปุตตะนาคราช วาสุกีนาคราช
***กัณหาโคตะโม ภุชะคินโท
อัคคิธูมิยะสิโย ตะถา
จูโฬทะโร อะหิจฉัตโต
นาคา เอราปะถามะโย
– กัณหาโคตรมะนาคราช
นาคผู้เป็นจอมนาค อัคคิสิขะนาคราช
ธูมะสิขะนาคราช จูโฬทระนาคราช
อหิจฉัตตะนาคราช พญานาคทั้งหลาย
มีเอราปะถะนาคราช เป็นต้น
***อาสีวิสา โฆระวิสา
เย สัพเพ นะยะนาวุธยา
ชะลัฏฐา วา ถะลัฏฐา วา
ปัพพะเตยยา นะทีจะรา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง
อายุมาโรคิยัง สะทา
– หมู่นาคราชทั้งปวงเหล่าใด
เป็นนาคราช มีพิษร้ายแรง (คือพิษแล่นไปเร็ว)
มีพิษน่าสะพรึงกลัว มีนัยน์ตาเป็นอาวุธ
ดำรงอยู่ในถ้ำ ดำรงอยู่ที่ภูเขา
หรือว่าเที่ยวไปในน้ำ
ขอนาคราชทั้งปวงเหล่านั้น
จงประทานความสวัสดีอันประเสริฐ
และความไม่มีโรค
แก่พวกข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเทอญ สาธุ

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก facebook

 

ความเห็นถูกปิด