พญาสนธินาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

114

พญาสนธินาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

เป็นพญานาคผู้เป็นใหญ่เมืองหนองคาย
อยู่ในตระกลูกัณหาโคตรมะ มีพระวรกายสีดำ
ปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง
เป็นพระอนุชาของพญานาโคศิรินาคราชฯ กับ แม่ย่าศรีเมือง
และมีศักดิ์เป็นอา ของเจ้าปู่ศรีสุทโธฯ
มีพระมเหสีคือพญาภาวนานาคิณีวิสุทธิเทวี
อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะ
มีพระวรกายสีชมพู ปล้องพระนาภี
และพระเศียรเป็นสีทอง
เป็นพระขนิษฐาของเจ้าย่าปทุมมาฯ

 

ที่มาข้อมูล : https://www.nonthasilp.com/article/

ความเห็นถูกปิด