พระคาถาของสมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย

133

พระคาถาของสมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย

พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีบันทึกในเอกสารต่างๆ เช่น อนาคตวงศ์ สรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ์ ในครรภ์ของนางเมตไตรยพรหมวดี ภรรยาของสุพรหมพราหมณ์ ปุโรหิตของพระเจ้าสังขจักรพรรดิ แห่งเกตุมดีนคร เมื่อทรงประสูติได้มีนิมิต ๓๒ ประการแล้ว ก็บังเกิดปราสาท ๓ หลังเพื่อเป็นที่ประทับ เมื่อพระชนมายุ ๘,๐๐๐ ปี ทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้ง ๔ จึงทรงพอพระทัยในการบวช เสด็จขึ้นไปสู่ปราสาท ปราสาทก็ลอยขึ้นสู่อากาศ มาลงที่ใกล้โพธิมณฑล ท้าวมหาพรหมอัญเชิญอัฏฐบริขารมาถวาย พระโพธิสัตว์ทรงเอาพระขรรค์แก้วตัดพระเมาลี ทรงรับเครื่องอัฏฐบริขารที่ท้าวมหาพรหมนำมาถวาย ผนวชแล้วบำเพ็ญเพียร มีคนบวชตามเป็นอันมาก พระโพธิสัตว์ประทับนั่งเหนืออปราชิตบัลลังก์ในปฐมยาม ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณในมัชฌิมยาม ทรงทำให้แจ้งทิพยจักษุญาณในปัจฉิมยาม ทรงพิจารณาปัจจยาการ ๑๒ ประการ ในเวลารุ่งอรุณ ทรงบรรลุซึ่งพระสัพพัญญุตญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใต้ต้นกากะทิง พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า ทรงมีพระฉัพพรรณรังสีจากพระวรกาย ทำให้สว่างไสวทั้งกลางวันและกลางคืน คนทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ บริโภคข้าวสาลีที่เกิดจากพระพุทธานุภาพ

สมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย

พระคาถา

วิชชาจะระณะสัมปันโน
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ
อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ
นะโมพุทธายะ ภะวันตุเม
เป็นพระคาถาของ พระศรีอริยเมตไตรย ท่านประทานมาให้เพราะเป็นคาถาในสายฤาษี  จึงประทานมาให้ฤาษีเอกอมตะเพื่อจะได้ใช้ท่องบ่นภาวนาป้องกันภัยพิบัต แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง พระคาถานี้เป็นต้นเค้าของคาถาที่ฆราวาสทั้งหลายใช้กัน  พระคาถานี้ใช้สำหรับ ภาวนาให้ประชาชนครอบครัว หมู่บ้าน  ประเทศชาติ  อยู่เย็นเป็นสุข  เหมาะสำหรับนักปกครอง ผู้บริหารทั้งหลาย ใช้คาถานี้สำหรับสวดรดน้ำมนต์เสดาะเคราะห์ก็ได้
ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก woravit11999 และ google

ความเห็นถูกปิด