พระคาถาบูชาองค์ท่านท้าวอัมรินทราธิราช (พระอินทร์)

238

สวดบูชาพระคาถา องค์ท่านท้าวอัมรินทราธิราช (พระอินทร์)

พระคาถาบูชาองค์ท่านท้าวอัมรินทราธิราช (พระอินทร์)

แบบที่ ๑
โอม ตราจาร อินทร มวิตาร มินทรัง หเว หเว สุหวัย สุรอินทรัม มัณยามิ ศักร ปรุหูต อินทรัม สวสิต โน มัฆวา ธาตวินทรัช โอม อินทรายะ นมัช

แบบที่ ๒
โอม นะโม มหาอินทรจักรโข อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ สะปะอิปิ อิติอรหัง มหาไตรโลกัง พุทธัง มหาเทวัง ประสิทธิเต

องค์ท่านท้าวอัมรินทราธิราช (พระอินทร์)
แบบที่ ๓
โอม  สักกะ  เทวะวันทานัง  สุขิตา  มหาลาโภ

ทุติยัมปิ  สักกะ  เทวะวันทานัง  สุขิตา  มหาลาโภ
ตะติยัมปิ  สักกะ  เทวะวันทานัง  สุขิตา  มหาลาโภ

แบบที่ ๔
โอม พระอินทราราชาธิราชะ อุปาทะวะตายะ เอยยะรา
พาหานายะ ปุระพะทิสะ ฐิตายะ อาคัจฉันตุ กุญชะติ
ขิปปายะ วิปปะยันตุ สวาปะ สะวาหายะ สัพพะอุปาทะ
วนาสายะ สุขขะ วัทฒะโก โหตุ อายุวัทฒะนะ สุขะ พะลัง
อัมหากังรักปะตุ สวาหะ สวาหายะ

บูชาพระอินทร์ เพื่อขอให้ชีวิตราบรื่น เรียบร้อย ปราศจากทุกข์ภัยกล้ำกราย

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก oknation.nationtv.tv และ google

 

ความเห็นถูกปิด