พระคาถาพญายูงทอง หลวงปู่มั่น ดีในทุกๆด้าน

379

หลวงปู่มั่น คาถาพญายูงทอง ดีในทุกๆด้าน เป็นพระคาถาชั้นสูงจากตำนานโมรปริตร พระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานกยูงทอง

คาถาโมรปริตร คาถาพญายูงทองหลวงปู่มั่น บรรดาพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ภูริทตฺโต) ส่วนมากให้ความสำคัญในการบริกรรมพระคาถาบทหนึ่ง คือ พระคาถาโมรปริตรหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระคาถาพญายูงทอง นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา เป็นคาถาที่ปรากฏในตำนานโมรปริตร (อุเทตะยัญจักขุมา) ซึ่งเป็นนิทานชาดก โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานกยูงทอง

คาถาโมรปริตร คาถาพญายูงทอง

คาถาโมรปริตร คาถาพญายูงทอง

ในบรรดาพระสายป่าสาย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ภูริทตฺโต) ส่วนมากให้ความสำคัญในการปริกรรมพระคาถาบทหนึ่ง คือ พระคาถาโมรปริตร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระคาถาพญายูงทอง ซึ่งมีการบริกรรมดังนี้

บทสวดตอนเช้า
โมระปะริตตัง อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะ วัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะ เรมุ ทิวะสัง เยพราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เตจะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา โมระปะริตตัง

หมายเหตุ คำที่มีความหมายว่า เวลาเช้า คือ อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา

คาถาโมรปริตร คาถาพญายูงทอง

บทสวดตอนเย็น
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เยพราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยิติ

หมายเหตุคำที่มีความหมายว่า เวลาเย็น คือ อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา พระคาถาทั้ง ๒ บทนี้ มีความเชื่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า หากใครสวดทุกเช้าและค่ำจะแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายทั้งปวง

ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก palungjit.org และ tnews.co.th

ความเห็นถูกปิด