พระสีวลีผู้เป็นเลิศในลาภสักการะ

131

พระสีวลีผู้เป็นเลิศในลาภสักการะ

หลังจากที่พระสีวลีออกบวชโดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว ท่านก็ต้องการจะทดสอบบุญของตนเอง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดจากการทดสอบบุญนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะของท่าน

พระสิวลีทดสอบบุญ…ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จไปยังนครสาวัตถี พระสีวลีเถระได้เข้าไปเฝ้าพร้อมทั้งกราบทูลว่า ต้องการทดสอบเรื่องลาภสักการะของตนเองจึงขอให้พระพุทธองค์ประทานพระภิกษุ ๕๐๐ รูป ให้ติดตามท่านไปด้วย

เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบความปรารถนา จึงตรัสอนุญาตและรับสั่งให้พระสีวลีพาพระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป ออกเดินทางไปยังป่าหิมพานต์

ระหว่างไปยังป่าหิมพานต์นั้น คณะภิกษุซึ่งมีพระสีวลีเป็นประธาน ได้เดินทางผ่านเส้นทางที่มีเทวดาสถิตอยู่ เหล่าเทวดาเมื่อได้เห็นพระสีวลีและพระภิกษุสงฆ์ ก็เกิดจิตกุศล จึงได้ถวายทานให้คณะสงฆ์ในสถานที่ต่างๆ ที่พระสีวลีเดินทางผ่านไป รวมทั้งหมด 8 ครั้ง

แต่ละสถานที่ที่เดินทางผ่านไปนั้น มีเหล่าเทวดาและประชาชนมาร่วมถวายทานแด่พระสีวลีและคณะสงฆ์เป็นระยะเวลาถึงแห่งและ 7 วัน และที่พิเศษคือเมื่อคณะสงฆ์เดินทางไปถึงภูเขาคันธมาทน์ เทพบุตรนามว่า นาคทัตตะเทวบุตร ได้ถวายอาหารที่เจือด้วยน้ำนม สลับกับอาหารที่เจือด้วยเนยใส สลับวันกันไป

พระสีวลีและเหล่าภิกษุสงฆ์ได้รับบิณฑบาตมาก็นึกสงสัยว่าเหตุใดจึงมีน้ำนมและเนยใสที่นี่ได้เพราะไม่มีโคนมแม้สักตัวเดียว แม้แต่กิจกรรมการคั้นเนยใสก็ไม่มี เมื่อไปถามนาคทัตตะเทวบุตร จึงคลี่คลายความสงสัยให้ฟังว่า นี่เป็นผลจากกุศลเมื่อครั้งที่พระสีวลีถวายสลากภัตเจือน้ำนม แด่พระกัสสปพุทธเจ้า จึงทำให้ท่านได้ลาภสักการะเป็นภัตตาหารบิณฑบาตเตือนน้ำนมและเนยใสในชาตินี้นั่นเอง

จากหนังสือ พระสีวลี พระอรหันต์แห่งโชคลาภ สำนักพิมพ์อมรินทร์ โดย นทธัญ แสงไชย

 

ขอบคุณที่มา : http://www.siamganesh.com/sivali/?p=23

ความเห็นถูกปิด