ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถา และวิธีบูชา เสริมมงคลชีวิต

104

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถา และวิธีบูชา เสริมมงคลชีวิต

สำหรับบทสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นพระคาถาที่เชื่อกันว่า หากได้สวดอยู่เป็นประจำ จะทำให้เกิดพลังจิต และมีความมั่นคงในชีวิต และทุกครั้งที่มีการภาวนาบทสวดนี้ ก็จะเห็นโชคลาภบังเกิด อีกทั้งพระคาถานี้ยังมีพุทธคุณในการป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ หากใครป่วยไข้ลองได้สวดพระคาถานี้แล้ว อาการก็จะดีขึ้น อีกด้วย

ที่มา คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ เป็นพระคาถาเพื่อการบูชา รำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำราโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่า หากผู้ใดได้สวดบทคาถานี้แล้ว ผู้นั้นจะไม่ตกสู่อบายภูมิ หากสวดอยู่ภายใต้หลังคาบ้านเรือน ก็จะสามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดกับคนในครอบครัวได้เช่นกัน อานิสงส์ของพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนั้นสูงนัก จนมีคำกล่าวว่า แม้จะภาวนาพระคาถาอื่น ๆ 100 ปี อานิสงส์ก็ไม่สู้การสวด ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เพียงครั้งเดียว

การเตรียมตัวไหว้พระ และสวดพระคาถา

การสวดมนต์ในแต่ละครั้ง ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีพิธีกรรมอะไรมากมาย เฉกเช่นศาสนาอื่น ๆ หากแต่เป็นการเตรียมพร้อม มุ่งมั่นตั้งใจ และจดจ่อกับการสวดมนต์ จึงจะบังเกิดผลดีที่สุด และถือเป็นการให้เกียรติ องค์พระพุทธศาสนาอีกด้วย
• ก่อนสวดมนต์ บูชาพระ ควรอาบน้ำ ชำระล้างร่างกายให้สะอาด และนุ่งห่มเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
• สำรวมกายใจ และตั้งจิตให้แน่วแน่
• ระลึกถึงพระรัตนตรัย แล้วจึงกราบลง 3 ครั้ง
• สงบจิตระลึกถึงพระคุณของบิดา-มารดา ซึ่งเป็นพระอรหันต์ของบุตร
• จุดเทียนเพื่อการบูชา ให้เริ่มจากเทียนด้านขวาของพระพุทธรูปก่อน แล้วค่อยไปจุดเล่มด้านซ้าย จากนั้นจุดธูป 3 ดอก
• พนมมือ ตั้งใจอธิษฐาน บูชาพระรัตนตรัย
• สวดนมัสการพระพุทธเจ้า ไตรสรณคมน์ และนมัสการพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
• สวดเจริญภาวนา คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 27 บท

คำบูชาพระรัตนตรัย

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

 

 

ที่มา : theasianparent.com

ความเห็นถูกปิด