สวดคาถาต่ออายุ 1 จบ ช่วยต่ออายุให้ยืนยาว

459

สวดคาถาต่ออายุ 1 จบ ช่วยต่ออายุให้ยืนยาว

บทสวดคาถาต่ออายุ

“ อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ต์วัง คัณหาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัส์มา มะระณา มุตโต ฐะเปต์วา กาละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุต์วา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ ฯ ”

สวดคาถาต่ออายุ 1 จบ ช่วยต่ออายุให้ยืนยาว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด