อังคุลิมาลปริตร (ตำนานที่ 9)

181

อังคุลิมาลปริตร (ตำนานที่ 9)

ใจความสำคัญ : มีคำแปลว่า “ดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่อาตมาถือกำเนิดโดยชาติอริยะแล้ว (บวชในพุทธศาสนาของพระอริยเจ้า) ไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆ เลย ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่บุตรในครรภ์ของเธอ” เป็นสัตยาธิษฐานของพระองคุลิมาลกล่าวเพื่อช่วยเหลือหญิงท้องแก่คนหนึ่ง

อานุภาพ : ให้หญิงกำลังตั้งครรภ์สวดมีอานุภาพคุ้มครองลูกในครรภ์ให้ปลอดภัย ไม่แท้ง สวดทำน้ำมนต์ให้สตรีกำลังให้คลอดดื่มมีอานุภาพทำให้คลอดลูกง่าย ภาวนาเสกหญ้าอาหารให้สัตว์ที่ตั้งท้องกิน จะทำให้ลูกปลอดภัย ไม่แท้ง และตกลูกง่าย

อังคุลิมาลปริตร

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง
ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง
ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง
ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

ประวัติ : พระองคุลิมาลเดิมชื่อว่า อหิงสกะ เป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิต ในแคว้นโกศล ถูกอาจารย์หลอกให้ฆ่าคนหนึ่งพันคนเพื่อเป็นเครื่องสังเวยในการเรียนวิษณุมนต์ อหิงสกะฆ่าคนไป ๙๙๙ คนแล้วตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นมาลัย จนได้รับฉายาว่า จอมโจรองคุลิมาล (โจรมาลัยนิ้วมือ) ภายหลังได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและออกบวช วันหนึ่ง ขณะที่ออกบิณฑบาต หญิงท้องแก่คนหนึ่งเห็นท่านและจำได้ว่าเป็นโจรองคุลิมาล ตกใจจะวิ่งหนี พอดีเกิดเจ็บครรภ์ขึ้นกะทันหันร้องโอดโอยด้วยความทรมาน พระองคุลิมาลเห็นดังนั้นจึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ด้วยแรงอธิษฐานทำให้หญิงคนนั้นคลอดลูกได้โดยง่าย

ที่มา : พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๑๓ หน้าที่ ๔๘๕ ข้อที่ ๕๓๑

ประยุกต์ใช้ : พระองคุลิมาลเถระ สามารถช่วยหญิงท้องแก่ให้คลอดลูกได้อย่างปลอดภัย ด้วยการตั้งสัตยาธิษฐาน คือการอธิษฐานด้วยการอ้างเอาความจริงที่ท่านไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยนับตั้งแต่ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอให้หญิงคนนี้คลอดปลอดภัย ด้วยอำนาจแห่งสัตยาธิษฐานทำให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้น เราท่านทั้งหลายสามารถทำเช่นเดียวกับพระองคุลิมาลเถระได้ คืออ้างเอาความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นตั้ง เช่น พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริง พระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจริง ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้…………………..ด้วยเถิด อย่างนี้ก็ได้เช่นกัน

 

 

 

ที่มา : www.lcbp.co.th

ความเห็นถูกปิด