เขาชีจรรย์ พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดชลบุรี

96

เขาชีจรรย์ พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดชลบุรี

เขาชีจรรย์ เป็นพุทธสถาน เกิดจากเขาธรรมดากลายเป็นเขาที่บันทึกภาพพระพุทธฉาย พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่ดึงนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศมาที่แห่งนี้ ซีเคร็ตจะเผยความเป็นมาของพุทธสถานแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จัก

เขาชีจรรย์ พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดชลบุรี

เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระพุทธฉายมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา มีความสูง 109 เมตร

เขาชีจรรย์เกิดจากพระดำริแห่งสมเด็จพระสังฆราช
เขาชีจรรย์กลายเป็นพุทธสถานที่สร้างขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรงเสียดายเขาแห่งนี้ที่มีภูมิทัศน์ที่งดงาม ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่ต้องถูกระเบิดทำลายทุกวันเพื่อเอาหิน พระองค์ทรงดำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ไว้ให้คงชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอน ซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ด้วยการสร้างพระพุทธรูปแกะสลัก (พระพุทธฉาย) บนหน้าผาเขาชีจรรย์ให้เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทาน นามพระพุทธรูปว่า” พระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา ” โดยมีความหมายว่า ” พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ ”

ขอขอบคุณที่มา : https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/110152.html

ความเห็นถูกปิด