เรื่องเล่าจากโบราณ ตำนานเมืองลับแล ตอนที่ 1 

266

 เรื่องเล่าจากโบราณ ตำนานเมืองลับแล ตอนที่ 1

เมืองลับแลเป็นดินแดนที่มีความเป็นอยู่คล้ายกับมนุษย์ แต่ก็มีความเป็นอยุ่และดำรงไว้ในลักษณะของเทวดาคือ กึ่งมนุษย์ กึ่งเทวดา อาหารสิ่งของเครื่งอใช้บางอย่างก็ทำขึ้นเอง บางอย่างก็ถูกเนรมิตขึ้นมา เป็นสถานที่อยู่ในลักษณะกึ่งทิพย์กึ่งมนุษย์ สัตว์เดรัจไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ เพราะมีความคงอยู่ในสภาพจิตหรือมีลักษณะในกายทิพย์ ยังมีการกินอยู่เหมือนมนุษย์แต่ไม่เหมือนซะทีเดียว

 เรื่องเล่าจากโบราณ ตำนานเมืองลับแล ตอนที่ 1 

การเกิด เมืองลับแลเป็นลักษณะของหมู่บ้านมีทั่วไปตามภูเขาและป่าไม้เพราะต้องอาศัยสถานที่ที่จะทำการซ้อนของภูมิอย่างสงบละเว้นจากความวุ่นวายคือภูมิของเมืองลับแลต้องซ้อนอยู่กับป่าไม้และภูเขาเท่านั้น
ฉะนั้นในเมืองไทยก็มีเมืองลับแลทับซ้อนอยู่หลายแห่งแต่ละแห่งก็จะมีผู้ดูแลตามแต่ละจุดคือหัวหน้าหมู่บ้าน ต่างกันก็มีบ้างเพียงเล็กน้อย หรือมากน้อยตามภูมิเดิมที่ก่อนจะเกิดเป็นเมืองลับแล เช่น ถ้าเคยเกิดเป็น ครุฑ นาค มนุษย์ ยักษ์ หรือ สัตว์ต่าง ๆ ก็มักไม่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่จะแยกไปอยู่ตามสังคม แต่จะแยกไปอยู่ตามสังคมของตน

แต่ส่วนมากชาวเมืองลับแลจะเกิดมาจาก ภูมิเทวดา ซึ่งเป็นเทวดาผู้มีบุญน้อย คือเมื่อทำบุญมาน้อยจะทำให้จิตหรือใจถูกกระทบได้ง่าย การเป็นเทวดาแล้วมัวหลงติดกับความสุขในการเสพอย่างเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทิพย์ เมื่อจิตใจไม่เข้มแข้งพอทำให้เกินเลยขอบเขตของเทวดาไปได้เช่น ความต้องการต่าง ๆ จนผู้อื่นได้รับผลกระทบหรือกระทำอันใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบกับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นไม่รู้สึกยินดี หรือการกลั่นแกล้งผู้อื่น จาบจ้วงผู้อื่น กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเหล่านึ้เรียกว่าผิดกฏสวรรค์ มีอันทำให้เกิดการจุติหรือเกิดความความผิดที่กระทำการวินิฉัยเป็นได้โดยอัตโนมัติ ผลที่ได้รับอาจจะต้องตกนรก หรือไปเกิดเป็นมนุษย์ หรือสัตว์ หรืออย่างเบาก็ได้ลดชั้นการเป็นเทวดา โดยให้ไปเกิดยังเมืองลับแล

ที่มาข้อมูล : http://xfile.teenee.com/tamnan/ตำนานเมืองลับแล-เมืองที่มองไม่เห็น+3131

ความเห็นถูกปิด