เรื่องเล่าตำนาน องค์พญาสัตตนาคา ที่ดูแลองค์พระธาตุพนม

104

เรื่องเล่าตำนาน องค์พญาสัตตนาคา ที่ดูแลองค์พระธาตุพนม

ประวัติความเป็นมาขององค์พญาสัตตนาคา ที่ดูแลองค์พระธาตุพนมมีดังนี้ เรื่องเล่าต่อไปนี้ข้าน้อยขออนุญาติ องค์พระธาตุพนม และขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหัวอก ของสมเด็จพระสัมม่าพระพุทธเจ้า) ขอให้ข้าน้อยและผู้ที่ได้อ่าน จงประสพแต่ความสุข ความเจรืญ มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเทอญ ..


เมื่อปี๒๕๕๒ Romantic Man ได้มีโอกาสไปถวายการรับใช้องค์พระธาตุพนม แลดูแลท่านพ่อ
พระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)เจ้า อาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหารและเจ้า คณะจังหวัดนครพนม
ท่านพ่อเล่าให้ฟังว่า เรื่องการนั่ง ประทับทรงเกี่ยวกับพญานาคเกิดขึ้นในยุค พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส ป.ธ ๖) เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๕๓ )ลูกศิษย์ลูกหาและ ประชาชนทั่วไปมักเรียกท่านว่า “ท่านพ่อ” ซึ่ง เป็นผู้มีความรู้ และชอบค้นคว้าวิชาโบราณคดี ประวัติศาสตร์จนได้รับขนานนามว่า นัก ปราชญ์แห่งลุ่มน้ำโขง (ซึงขณะนั้น ท่านยังเป็นสามเณร)
ท่านพ่อได้ทำนุบำรุงวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหารและให้เจริญก้าวหน้าอย่าง มากมาย ใน พ.ศ.๒๔๙๙ ท่านได้ก่อตั้งสำนัก วิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหารและได้ส่งพระภิกษุ สามเณรและ แม่ชีไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจากหลาย สำนัก ได้ฝึกพระภิกษุสามเณรในวัดอยู่เสมอๆ

 

ขอบคุณที่มาข้อมูล facebook : สายญาณพญานาคราชและมหาเทพเทวามหาเทพเทวี

ความเห็นถูกปิด