แนะคาถาเสริมดวงความรัก หรือคนที่เราต้องการให้เขาเมตตา

46

แนะคาถาเสริมดวงความรัก หรือคนที่เราต้องการให้เขาเมตตา

 

หมอแจน นันทนัทพยากรณ์ แนะคาถาเสริมดวงความรัก หรือคนที่เราต้องการให้เขาเมตตา ลองทำดู ไม่เสียหาย!

คาถาเสริมดวงความรัก

ตั้งนะโม ๓ จบ

โสวะโปฏะโก อะยังราชาวัณระ วัณเน

มหาสาลิการักขันติ ติสะสสะโสวะโปฏะโก

ทิสวาตังปิยังปุตตัง ปุเตเมริสะเนหาหะทะยัง

สัพพะสะตัง ปียายะมหาโภคา มหายะสา

สัพเพเทวา ปียักขาจะ จัตตุทิสามะโชตะเน

ราชะมุเขมะธุระสัทธัง โกรังมะมะปะมุญจะติ

เอหิ เอหิ เอหิ สวาหะโอม

ภาวนาคาถานี้ ๑๘ จบ

โดยขณะที่ภาวนา ให้ตั้งจิตนึกถึงคนรัก หรือคนที่เราต้องการให้เขาเมตตา คาถานี้ จะส่งผลให้จิตผูกพันรักใคร่ในตัวของผู้ภาวนา และคาถานี้ยังมีพุทธคุณ ทางด้านการค้าขายอีกด้วย หรือหากภาวนาเป็นประจำจะเข้าหาผู้ใด ก็จะได้รับความเมตตาเจรจางานใดก็จะสำร็จ

แต่ผู้ใช้คาถานี้จะต้องมีศีลธรรม มีคุณธรรมเป็นคนดี ถือศีล ๕ อย่างเคร่งครัดถึงจะให้ผลศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลอย่างใจปรารถนาค่ะ

ความเห็นถูกปิด