วิธีบูชาดาบสะหรีกัญไชย หรือมีดหมอชนะมารบันดาลทรัพย์องค์พ่อครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า

3

วิธีบูชาดาบสะหรีกัญไชย หรือมีดหมอชนะมารบันดาลทรัพย์องค์พ่อครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้

หากสะดวกถือ “ฤกษ์ดีมาก” ให้เลือกวันขึ้น 1 ค่ำ 3 ค่ำ 6 ค่ำ 11 ค่ำ 13 ค่ำ โดยต้องตรงกับวันจ. พฤ. ศ. ส. ก่อนเที่ยง (ถ้าจะให้ดีคือ 5.00-7.00 น.)

หากสะดวกถือ “ฤกษ์ดีกลาง” ให้เลือกวันแรม 1 ค่ำ 3 ค่ำ 6 ค่ำ 11 ค่ำ 13 ค่ำ โดยต้องตรงกับวันพฤ. ส. ก่อนเที่ยง (ถ้าจะให้ดีคือ 5.00-7.00 น.)

หากสะดวกถือ “ฤกษ์ดีธรรมดา” ให้เลือกวันแรม 1 ค่ำ 3 ค่ำ 6 ค่ำ 11 ค่ำ 13 ค่ำ ก่อนเที่ยง (ถ้าจะให้ดีคือ 5.00-7.00 น.)

*หากสะดวกเป็นช่วงบ่ายในฤกษ์ทุกแบบ พึงเลือกวันและเวลาดังนี้
– จ. พฤ. 13.00-15.00
– ศ. ส. 15.00-17.00

หรือหากท่านใดไม่ถือฤกษ์ใดๆ จะเอา “ฤกษ์สะดวก” แบบพุทธแท้ก็ย่อมได้ ขอเพียงทำแล้วสบายใจ จิตใจผ่องใส จิตใจดีงาม เป็นบุญเป็นกุศล ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน ก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกัน

“ตั้งขันธ์ 5”

นำใส่พานหรือจานสะอาดก็ได้
– ธูปหอมอย่างดี 5 คู่ (ไม่ต้องจุดไฟ)
– เทียนขาว 5 คู่ (ไม่ต้องจุดไฟ)
– เงิน 5 บาท กับอีก 1 สลึง
– พวงมาลัย 1 พวง
– น้ำมันจันทร์หอม (ถ้ามี)

(สำหรับท่านที่ไม่สะดวก ขอแค่มีพวงมาลัย 1 พวง หมากพลู 1 ชุดเล็ก ธูป 16 ดอก)

นำดาบสะหรีกัญไชย หรือมีดหมอชนะมาร ใส่พาน จุดธูป 16 ดอก แล้วบอกกล่าวดังนี้

“คำกล่าวตอนตั้งขันธ์ 5”

ตั้งนะโม 3 จบ

พุทธัง ประสิทธิฤทธิ ธัมมัง ประสิทธิฤทธิ สังฆัง ประสิทธิฤทธิ สุขะ สุขะ ไชยะ ไชยะ ลาภะ ลาภะ สัพพะธัมมานัง ประสิทธิเม ประสิทธิเต พุทโธ สวัสดีมีไชย ธัมโม สวัสดีมีไชย สังโฆ สวัสดีมีไชย อิมัง ปทีปัง สุรังคันธัง อธิฏฐามิ

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ขอได้โปรดเมตตามาเป็นองค์แทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ พระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ พระอริยสงฆ์เจ้าทุกองค์ มหาเทพอินทร์พรหมยมราช พระแม่ธรณี พระภูมิเทวา นาคีนาคาทุกสายตระกูล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหนึ่งหมื่นโลกธาตุ บารมีแห่งคุณพระบิดา คุณพระมารดา คุณบรรพบุรุษทุกชั้น คุณปู่ฤาษี 108 ตน คุณครูบาอาจารย์ผู้มีบุญบารมีทุกองค์ ตลอดถึงครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาสร้างดาบสะหรีกัญไชย ขอได้โปรดมาประสิทธิ์ประสาทดาบสะหรีกัญไชยและมีดหมอชนะมารบันดาลทรัพย์นี้ ให้เกิดความเป็นมหามงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ

ขออัญเชิญครูบาอาจารย์เจ้าร้อยเอ็ดเจ็ดประตู พระแม่ธรณี เชิญมาเมตตารับรู้รับทราบคำอธิษฐานของข้าพเจ้าด้วยเถิด

(จากนั้นอธิษฐานในสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประกอบด้วยจิตอันดีมีเมตตา ไม่มีจิตอคติคิดร้ายใดๆในขณะนั้น หากไม่เกินกรรมจะสำเร็จ)

เสร็จแล้วกล่าวคาถาบูชาดังนี้

“คาถาบูชาดาบสะหรีกัญไชย หรือมีดหมอชนะมารบันดาลทรัพย์ ฉบับเต็ม”

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ มะอะอุ อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะ สีละ เนกขัมมะ ปัญญา สะหะ วิริยะ ขันติ สัจจาทิฏฐานะ เมตตุเปกขา ยุทธายะโว คัณหะถะ อาวุธานีติ

ปะติสะ อิสวาสุ อิทานังฯ ปะติสะ อิสวาสุ อินตานังฯ

โยเวติวาวัง กังละลาก๊ะโต๋ โยเวโววะกัง ก๋าลังก๊ะโต๋

โอมสัปเปเวสสุวัณโณ อาวุธา วุธิธัง สัปเปเตวา ปิศาเตวา อัปป๋ะรายันตุ๋ฯ

เวสสุวัณโณ มหาราจา จ๊ะตุ๋โลก๋า อาวุธานัง กัสสะ อ๋ะมุมหิ๋ โอก๋าเสติ ถาหิ๋

สักกัสสะ วะชิราวุธัง เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง อาฬะวะกัสสะ ทะสาวุธัง ยมมะนัสสะ นัยยะนาวุธัง สัพเพเทวา ปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโย ปิจะขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสสะวา สัพเพยักขา ปะลายันติฯ

(สวด 1 จบ ถ้ามีเวลามาก สวด 9 จบ)

“คาถาบูชาดาบสะหรีกัญไชย หรือมีดหมอชนะมารบันดาลทรัพย์ ฉบับย่อ”

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ มะอะอุ

โยเวติวาวัง กังละลาก๊ะโต๋ โยเวโววะกัง ก๋าลังก๊ะโต๋

(สำหรับผู้มีเวลาน้อย ติดภาระกิจด่วน สวดอย่างน้อย 1 จบ ถ้าได้ 9 จบยิ่งดี)

“โคตรหัวใจคาถาดาบสะหรีกัญไชย”

ติมะหังตังมิมะ นะโยเวโวคะคัง ลาลังคะโตวะเน โสยะเล ตะวาตะยะโส

เมื่อเสร็จสิ้นพิธี พอธูปหมดเทียนดับแล้ว ก็ลาของในพาน แต่บางคนอาจตั้งทิ้งไว้สัก 7 วัน หรือ 1 เดือน เงินที่อยู่ในพานให้เราเก็บไว้ เวลาทำบุญอะไรก็อุทิศให้แก่ครูบาอาจารย์เจ้าของวิชา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก /th-th.facebook.com/larndhamkruba

ความเห็นถูกปิด