แนะนำนักเสี่ยงโชคสวด คาถาขอลาภจากพระสีวลีและคาถาบูชาความสำเร็จ

95

แนะนำนักเสี่ยงโชคสวด คาถาขอลาภจากพระสีวลีและคาถาบูชาความสำเร็จ

***คาถาขอลาภจากพระสีวลี***
สวดก่อนนอน ตื่นนอน หรือก่อนออกไปทำงาน, เสี่ยงโชค
สีวลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต
โสระโห ปัจจะยาทิมหิ สีวะลี จะมหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ
อะหัง วันทามิตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เม

***คาถาบูชาความสำเร็จ***
สวดจบแล้วตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนา
อะอุมะ พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ สัตตะนะตะยา
นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม อิทธิ อิทธิ ฤทธิ ฤทธิ สิทธิ สิทธิ ชัยยะ ชัยยะ
ลาภะ อุตะระเรนะ พุทธะ นิมิตตัง อิติ ธัมมะ นิมิตตัง อิติ สังฆัง นิมิตตัง อิติ

 

ขอบคุณที่มา : https://today.line.me/th/v2/article/k77YnZ

ความเห็นถูกปิด