ไหว้พระองค์ใหญ่ขอพรเสริมสิริมงคล

92

ไหว้พระองค์ใหญ่ขอพรเสริมสิริมงคล

1. พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

          วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) เพื่อไปสักการะ “พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” พระพุทธรูปทองคำแท้ทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 3.01 เมตร (6 ศอก 5 นิ้ว สูง 3.91 เมตร (7 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว) สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สร้างจากหินอ่อนทรงไทยวิจิตรศิลป์ นอกจากนี้ผู้คนยังนิยมไปกราบไหว้ขอพร “พระพุทธทศพลญาณ” หรือหลวงพ่อโต ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถอีกด้วย

2. พระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

พระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที่ดินสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2368 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” พร้อมกับทรงสร้างพระวิหารหลวงเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระพุทธรูปใหญ่อยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันกับที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติที่งดงามด้วย

3. พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

          พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารทางทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย สำหรับ “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่ได้ชื่อว่ามีพุทธลักษณะงดงามมากที่สุดในประเทศไทย องค์พระสูง 7 ศอก หน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว มีซุ้มเรือนแก้วแกะสลักด้วยไม้สัก ลงรักปิดทองสีเหลืองทองอร่าม

4. หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

          วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ที่มีอายุราว ๆ 1,200 ปี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์” มีลักษณะเป็นพระก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ ที่มีความสูงถึง 23.47 เมตร เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง สุพรรณภูมิ (ประทับนั่งห้อยพระบาท) ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 36 องค์ ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย นับเป็นองค์พระที่มีความสำคัญและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวสุพรรณบุรีเป็นอย่างมาก

5. พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม

          หากเที่ยวสุพรรณบุรีไม่ควรพลาดการเดินทางไปสักการะ “พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ” หรือ “หลวงพ่ออู่ทอง” พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหน้าผามังกรบิน วัดเขาทำเทียม เป็นพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดาที่เกิดจากการแกะสลักหน้าผาหินแบบลอยนูน มีความสูงประมาณ 108 เมตร ฐานกว้างประมาณ 88 เมตร หน้าตักกว้างประมาณ 65 เมตร

6. พระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโยวรวิหาร

          วัดไชโยวรวิหาร หรือวัดเกษไชโย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมทีเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่มีประวัติแน่ชัดว่าใครสร้าง แต่มาปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2400-2405 ซึ่งขณะนั้นท่านยังดำรงสมณศักดิ์พระเทพกวี มี “พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ “หลวงพ่อโต” มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก 8 วา 7 นิ้ว ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก

7. พระมงคลบพิตร ในวิหารพระมงคลบพิตร

         วัดสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อมงคลบพิตร” พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูง 12.45 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ระหว่างปี พ.ศ. 1991-2145 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากทิศตะวันออกนอกพระราชวังมาไว้ทางด้านทิศตะวันตกที่ประดิษฐานอยู่ในปัจจุบัน และโปรดเกล้าฯ ให้ก่อมณฑปสวมไว้

8. หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

          วัดเก่าแก่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ผู้คนนิยมเดินทางไปสักการะ “หลวงพ่อสมหวัง” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” เพราะเชื่อกันว่าประสบความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนด้วยกระเบื้องโมเสก ภายในบรรจุพระพุทธรูปขนาด 9 นิ้ว 99 องค์ รวมถึงบรรจุมวลสารและแผ่นยันต์ต่าง ๆ เอาไว้ด้วย

9. พระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ วัดภูทองเทพนิมิต

          สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานีที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางไปสักการะ “พระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์” หรือ “หลวงพ่อทันใจ” พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย สูงประมาณ 17 เมตร มีฐานรองรับอีกกว่า 20 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขา  รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ เหมาะแก่การมาทำบุญไหว้พระและเจริญศีลภาวนา ส่วนที่ด้านล่างขององค์พระเป็นวิหาร ซึ่งในชั้นต่าง ๆ จะมีการจัดแสดงภาพวาดประวัติของพระพุทธเจ้าไว้บนเพดานอย่างสวยงาม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก kapook.com

ความเห็นถูกปิด