2 วิธีทำบุญด้วยตัวเอง แบบไม่ต้องเสียเงิน

147

2 วิธีทำบุญด้วยตัวเอง แบบไม่ต้องเสียเงิน

มี 2 วิธีทำบุญโดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สิน หรือทุนทรัพย์ใดๆ มาฝาก จะเป็นวิธีใดบ้างไปดูกัน

การรักษาศีล

สำหรับคนทั่วไปก็ได้แก่ศีล 5 คือ ห้ามฆ่าสัตว์, ห้ามลักทรัพย์, ห้ามประพฤติผิดในกาม, ห้ามพูดเท็จ และห้ามดื่มสุรา ซึ่งหลักสำคัญของรักษาศีล คือการไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยอานิสงส์ของการรักษาศีล คือ จะเป็นที่รักของผู้คน เป็นคนที่สง่างาม มีผิวพรรณผ่องใส และเชื่อว่าหากตายไปแล้ว และได้เกิดใหม่จะมีรูปร่างอวัยวะที่ครบถ้วน ผิวพรรณผ่องใส

การภาวนา

โดยการภาวนาจะมี 2 วิธีคือ

การทำสมาธิ

  • การทำจิตให้นิ่ง ตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน กำจัดอารมณ์อื่นใดให้หมดสิ้น

การเจริญปัญญา

  • เมื่อมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิแล้ว สิ่งต่อไปคือการเจริญปัญญา ซึ่งจะแตกต่างจากการทำสมาธิ ตรงที่เราจะต้องใช้จิตคิด และใคร่ครวญเพื่อให้เห็นความจริงว่า สิ่งทั้งหลายในโลกมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นปกติ นั่นคือ “อนิจจัง” หมายถึง ความไม่เที่ยง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด ล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงแท้ มีเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลง “ทุกขัง” หมายถึง สภาพที่ไม่สามารถอยู่คงทนได้ และ “อนัตตา” คือ ทุกสิ่งไม่มีตัวตน และไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนหรือเป็นของๆ ใครทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม การทำบุญนั้นมีหลากหลายรูปแบบ อยู่ที่ความพึงพอใจ และความสะดวกของแต่ละบุคคลว่าจะทำในรูปแบบใด ซึ่งหลักสำคัญของการทำบุญนั้นคือต้องไม่ให้ตัวเอง และผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนใคร ทั้งกาย วาจา และใจ

 

 

 

ความเห็นถูกปิด