7 สิ่งที่ควรทำช่วงเข้าพรรษาเพื่อเติมบุญให้กับตนเอง

107

7 สิ่งที่ควรทำช่วงเข้าพรรษาเพื่อเติมบุญให้กับตนเอง

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งในพระธรรมวินัยบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ประจำถิ่นฐาน ไม่เที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่าง ๆ เพราะเป็นฤดูฝน เนื่องด้วยมีเหตุมาจากการที่ชาวบ้านปลูกข้าวกล้า พระภิกษุสงฆ์เดินจาริกไปย่ำเหยียบต้นไม้ต้นข้าวของชาวบ้านที่ปลูกไว้ จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมวินัยให้สงฆ์อยู่จำพรรษา เพื่อปฏิบัติศาสนธรรมประจำที่ในช่วงฤดูฝนนี้

7 สิ่งที่ควรทำช่วงเข้าพรรษาเพื่อเติมบุญให้กับตนเอง

สิ่งที่ควรทำบุญหรือถวายในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้ได้อานิสงส์หรือเพื่อเป็นการเติมบุญใหญ่ให้กับตนเอง ได้แก่

1. การถวาย ภัตตาหาร อาหาร น้ำดื่มต่าง ๆ

โดยอานิสงส์นี้จะช่วยทำให้เป็นผู้เอิบอิ่ม มีความสมบูรณ์ ฐานะร่ำรวย ไม่อดอยาก ไม่อาภัพยากไร้ โดยพระท่านกล่าวไว้ว่า ผู้ใดถวายอาหาร เท่ากับให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ

อายุ เป็นเครื่องบำรุงทำให้ชีวิตอยู่รอด

วรรณะ คือให้รูปร่างผิวพรรณดี

สุขะ คือบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ มีมนุษยสัมพันธ์

พละ คือให้กำลัง

ดังนั้นการใส่บาตรด้วยอาหาร จึงเป็นผลทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้บริบูรณ์ ไม่อดอยาก ไม่สิ้นทรัพย์ไร้ทรัพย์นั่นเอง

2. ถวายหนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์

ในช่วงก่อนเข้าพรรษา หรือในช่วงเข้าพรรษา พระจะต้องทำกิจ คือ ลงวัดสวดมนต์ ดังนั้นหนังสือสวดมนต์ หรือมนต์พิธี จึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพระหรือผู้มาปฏิบัติธรรม จะได้สวดมนต์ การให้ธรรมะเป็นทานคือให้ปัญญา บุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ สามารถเอาชนะปัญหาและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่ง

3. ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ

อานิสงส์นี้จะทำให้มีความปลอดโปร่งและราบรื่น

ไฟฟ้า คือการส่องแสงสว่าง ทำให้ชีวิตมีหนทางที่ดี เกิดปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

ค่าน้ำ เป็นการช่วยแก้ดวงแก้ดาวสำหรับคนที่ดาวธาตุน้ำเสีย

4. ถวายผ้าไตรจีวร

เป็นผลทำให้บุคคลผู้นั้นบริบูรณ์ สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ แก้เคราะห์แก้กรรมที่ไม่ดีไปได้อย่างดี มีผลและอานิสงส์มาก

5. ถวายยารักษาโรค

อานิสงส์นี้จะช่วยให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีอายุยืนยาวขึ้น

6. ถวายพระพุทธรูป

เป็นผลทำให้ชีวิตมีความสุข ช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมทั้งหลาย หรือวิบากกรรมที่ไม่ดี และส่งผลให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

7. ทำบุญเกี่ยวกับการสร้างหรือซ่อมแซมศาสนสถาน

รวมไปถึงวัตถุต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยการทำบุญเกี่ยวกับการสร้างศาสนสถานนั้นมีอานิสงส์ใหญ่ จะส่งผลให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี อยู่ในสถานที่ที่ดี มีทำเลดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.sanook.com/

ความเห็นถูกปิด